Actualitat

Atenció! Obligació de relació electrònica amb l’Agència Tributària

Nous contribuents obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària (Llei 39/2015)

Des del 2 d’octubre de 2016, data d’entrada en vigor de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, totes les entitats sense personalitat jurídica estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les societats civils, comunitats de béns, les herències jacents, comunitats de propietaris, associacions, societats agràries de transformació, etc.

Aquesta obligació electrònica comprèn tant les notificacions com la presentació de documents i sol·licituds a través de registre. La presentació de declaracions i autoliquidacions es continuarà fent com fins ara, per no estar afectada per la Llei 39/2015.

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser constitutiu de la infracció tributària amb una sanció consistent en multa fixa de 250 euros.

És important saber que a partir de l’inici de l’obligació les notificacions es realitzaran únicament per via electrònica i restaran penjades durant 10 dies a la Seu electrònica de Notificacions. Si transcorregut aquest termini no s’accedeix al contingut de la notificació, s’entendrà notificada, donant-se per complert el tràmit i continuant el procediment iniciat.

Atenent a la nova situació, els emplacem a que es posin en contacte amb nosaltres per tal que el puguem assessorar de la millor manera possible.