Actualitat

Els hivernacles i el seu assegurament

Totes les explotacions agrícoles disposen d’edificacions pròpies de l’activitat en funció dels cultius i la maquinària necessària per la producció, aquestes construccions la majoria estan realitzades amb elements d’obra però hi ha instal·lacions que tenen característiques diferents entre les quals estan els hivernacles que trobarem a moltes explotacions d’horta.

Els hivernacles són instal·lacions permanents, accessibles i amb tancament total, provistos d’una estructura normalment d’acer galvanitzat i material de tancament de plàstic, policarbonat, metacrilat o vidre, i disposen de portes i finestres automatitzades per la ventilació. Els hivernacles  permeten que els cultius puguin créixer sense patir danys que els hi puguin produir fenòmens atmosfèrics i mantenir al seu interior un control de la temperatura i humitat que afavoreixi el seu desenvolupament. A més poden disposar de sistemes de ventilació i/o climatització.

Els cultius més habituals que podem trobar protegits per hivernacles solen ser hortalisses, a banda del cultiu de flors ornamentals

Existeixen diferents tipus d’hivernacles en funció de les seves característiques constructives. A Catalunya principalment trobem de dos tipus:

  • Tipus Capella o Multicapella. Es caracteritzen perquè el seu sostre forma una o dues pendents amb inclinació per la evacuació de l’aigua de pluja. Disposen normalment de finestres laterals i zenitals que poden ser d’obertura manual o automàtica.
  • Tipus Túnel o Multitúnel. Es caracteritzen perquè normalment no tenen fonaments i la seva coberta és en forma de semicercle.

També existeixen altres tipus que no són habituals a casa nostra però si a d’altres llocs com els hivernacles amb dents de serra o els de parral o almerienses.

RISCOS I ASSEGURAMENT

Els hivernacles a l’estar a la intempèrie estan exposats als fenòmens atmosfèrics i la forta intensitat d’agents com el vent, la pluja o la pedra que poden fer resultin afectats en part o en la seva totalitat.

Per poder protegir-se davant els riscos abans mencionats o altres com l’incendi el mercat ofereix dues possibilitats: la línia 306 d’Agroseguro o una assegurança multirisc de danys

  • Linia 306 d’Agroseguro “Seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta”

La principal característica d’aquesta línia és que l’hivernacle s’ha d’assegurra conjuntament amb el cultiu del seu interior.

Els riscos que es cobreixen per l’hivernacle són: gelada, pedra, vent, danys cinegètics, incendi, inundació-pluja torrencial, pluja persistent, neu i resta d’adversitats climàtiques.

El mínim indemnitzable per poder tenir dret a la indemnització són 1.500€ (excepte macrotúnel que són 600€ i macrotúnel especial 1.000€).

No existeix franquícia.

El capital assegurat de l’hivernacle ve donat pel tipus d’instal·lació, amb un preu mínim i màxim per m2.

  • Dins una Assegurança Multirisc de danys d’alguna entitat asseguradora.

S’assegura l’hivernacle juntament amb la resta d’edificacions de la explotació, o en casos també es pot assegurar de forma aïllada.

Els riscos que es poden cobrir són els següents: incendi, explosió, caiguda de llamp, vent (a partir de certa velocitat, normalment 80 km/h), pluja (a partir de 40l/m2), pedra, neu, actes vandàlics, xoc o impacte de vehicles terrestres, responsabilitat civil.

No hi ha mínim indemnitzable però algunes garanties solen tenir franquícies que habitualment oscil·len entre 150€ i 300€.

El capital assegurat ha de correspondre amb el cost total de l’hivernacle.

Finalment és important saber que no tots els hivernacles són assegurables, en funció de les seves característiques, antiguitat i/o empresa constructora i instal·ladora és possible que no es pugui assegurar o existeixi alguna limitació.

Per rebre tota la informació d’ambdues possibilitats que necessiteu adreceu-vos a la vostra oficina d’Agroxarxa més propera on us faran un projecte personalitzat.

Article publicat a La Terra núm. 456, del mes de juny de 2019. Font: Elaboració pròpia.