Actualitat

En què consisteix el dret d’usdefruit

L’usdefruit es regeix pel títol de constitució, per les modificacions que introdueixen els titulars i per la Llei.

Amb caràcter general, el propietari d’un bé en té el domini i pot gaudir de totes les facultats que aquest dret li ofereix. No obstant això, el propietari pot cedir l’ús i el gaudi de la cosa a un tercer: és el que es denomina usdefruit.

Així, un bé engloba dos drets: la nua propietat, és a dir, la titularitat jurídica d’una cosa, i l’usdefruit, el poder de disposició sobre una cosa. D’aquesta manera, si una persona és usufructuària d’una finca rústica, pot posseir-la, malgrat no ser-ne la propietària.

El dret d’usdefruit està regulat pels articles 561 i següents de la Llei 5/2006, del 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, i es defineix com un dret real de gaudi d’un bé d’altra persona, el qual es regeix pel seu títol de constitució i per les modificacions que introdueixen els titulars del dret, i en allò que no resulti del seu títol de constitució, per allò disposat a la Llei.

L’usufructuari és el posseïdor del bé, però no n’és el propietari. Això implica que l’usufructuari pot fer ús del bé i gaudir dels seus fruits, però no estarà facultat per disposar lliurement del bé.

CONSTITUCIÓ • L’usdefruit es pot constituir per qualsevol títol a favor d’una o diverses persones, simultàniament o successivament, sobre la totalitat o una part dels béns d’una persona, sobre un o més béns determinats o sobre la totalitat o una part de les seves utilitats.
Aquest dret pot recaure sobre béns deteriorables, els usufructuaris se’n poden servir segons la seva destinació i els han de restituir, en extingir-se l’usdefruit, en l’estat en què es trobin, i indemnitzar els propietaris pel deteriorament que han sofert per dolo o culpa; també pot recaure, tot o en part, sobre béns consumibles, en aquest cas l’usufructuari haurà de restituir uns béns en la mateixa quantitat i qualitat o, si això no és possible, el seu valor en el moment de l’extinció del dret; pot recaure sobre diners tenint i els usufructuaris tenen dret als interessos i als altres rendiments que produeix el capital.

Els usufructuaris, llevat que el títol de constitució estableixi una altra cosa, abans de prendre possessió dels béns, els han d’inventariar, citant els nus propietaris, i han de prestar caució en garantia del compliment de les seves obligacions.
Un cop constituït el dret, els usufructuaris tenen dret a percebre els fruits i utilitats dels bens usufructuats no exclosos pel títol de constitució.

EXTINCIÓ DEL DRET D’USDEFRUIT • El dret d’usdefruit s’extingeix per les causes generals d’extinció dels drets reals i, a més, per mort de l’usufructuari, per extinció de la persona jurídica usufructuària, per consolidació, si l’objecte de l’usdefruit és un bé moble, per pèrdua total dels béns usufructuats, per expropiació forçosa dels béns usufructuats, per nul•litat o resolució del dret dels transmitents o dels constituents de l’usdefruit, per extinció de l’obligació dinerària en garantia o assegurament de la qual s’ha constituït l’usdefruit, i per l’extinció voluntària.

Article publicat a La Terra núm. 449, del mes de octubre-novembre de 2018. Font: Elaboració pròpia