Actualitat

Gelada en l’assegurança de conreus herbacis extensius

En els darrers dies d’abril i fins al 2 de maig de l’any passat, moltes de les comarques de Catalunya dedicades als conreus herbacis extensius van patir importants danys de gelada, perquè va agafar els cultius en el moment més sensible, és a dir, quan la planta estava florint o quan el gra es començava a emplenar.

Les cobertures de l’assegurança agrària per aquest dany de gelada depenen del mòdul contractat i del sistema de cultiu (secà o regadiu) de les parcel·les de l’explotació que s’inclou en l’assegurança. D’aquesta manera, per un mateix titular de l’assegurança i per el mateix cultiu, les cobertures pel dany de gelada que cobreix l’assegurança per a les parcel·les de secà no tenen res a veure amb les cobertures que cobreix per les parcel·les de regadiu, tot i que totes les parcel·les s’hagin assegurat amb el mateix mòdul d’assegurament i en el mateix moment.

Cal recordar que en el mòdul “P” no queden coberts els danys produïts per la resta d’adversitats climàtiques que és on estan inclosos els danys per gelada, independentment que les parcel·les siguin de secà o de reg.

Secà menys cobert • La realitat, tal com es pot veure en el quadre, és que les parcel·les de secà tenen un nivell de cobertura per aquest dany de gelada molt inferior a les cobertures que l’assegurança dona a les parcel·les de reg (les parcel·les de secà es cobreixen a escala d’explotació amb un percentatge garantit del 70 % o en el millor dels casos del 80 % i les de reg es cobreix si hi ha un dany superior al 20 % amb una franquícia absoluta del 20 %, però sempre en l’àmbit de cada parcel·la); aquest fet va comportar que molts pagesos que volien el màxim nivell de cobertura per les seves produccions de secà contractessin el mòdul 2 amb la condició coneguda que tenir uns rendiments i primes establerts en el Condicionat, no poguessin ni arribar a declarar sinistre, ja que no arribaven al mínim indemnitzable necessari per poder declarar sinistre, o en el cas de superar-lo, que les indemnitzacions no arribessin ni de bon tros a compensar els danys que realment havien sofert en les parcel·les de la seva explotació.

Aquesta situació va provocar un fort desencís entre molts d’aquests assegurats, que no podien entendre com podien rebre per les parcel·les de secà unes indemnitzacions tan inferiors a les que cobraven en les parcel·les de regadiu quan per les parcel·les de secà havien contractat el mòdul 2, que, segons el Condicionat, els hi proporcionava el major nivell de cobertura.

A més de les diferents condicions de cobertura que hem comentat fins ara, l’altre problema que hi ha en l’actual assegurança és que les produccions que queden cobertes en el cas de les parcel·les de secà són les que ENESA deixa contractar a la tardor sense tenir en compte les produccions que s’incrementarien amb l’assegurança complementària (en les dates en què es van produir aquests danys, les expectatives de producció de la major part de les parcel·les era molt superior a la producció que ENESA permetia assegurar en l’assegurança principal, feta a la tardor, i per això ja s’havia contractat l’assegurança complementària), en canvi, en les parcel·les en reg es cobreixen les produccions que l’assegurat declara en el moment de contractar la pòlissa i que són les que espera collir en cada una de les parcel·les.

Unió de Pagesos de Catalunya, com a membre de la Comissió Nacional i de la Comissió Territorial d’assegurances agràries, ha presentat propostes per tal d’esmenar aquestes greus mancances que es donen en les parcel·les de secà en cas de produir-se danys per gelades tardanes, de manera que les produccions que quedessin cobertes per aquest dany fossin les declarades a la pòlissa principal i al complementari i les cobertures, mínim indemnitzable i franquícia, fossin les mateixes que les que hi ha per les parcel·les de reg, calculant-se sempre la indemnització a escala de parcel·la.

Article publicat a La Terra núm. 445, del mes de maig de 2018. Font: Elaboració pròpia