Articles d'interès

Gestió telemàtica ramadera

Funció • El Sistema d’Informació Ramadera permet consultar dades en línia sobre la pròpia explotació
Externalització • El Departament d’Agricultura externalitzarà la gestió telemàtica ramadera a entitats gestores, com Agroxarxa, i als mateixos ramaders

El 2006 el Departament d’Agricultura va posar en marxa el programa informàtic SIR [Sistema d’Informació Ramadera] entre les funcions del qual hi ha la d’expedir la documentació sanitària condicionada al compliment de requisits sanitaris, zootècnics, d’identificació i de benestar animal de les explotacions ramaderes.

Aquesta documentació que facilita el SIR, entre d’altres finalitats, permet realitzar el control del moviment pecuari mitjançant el registre de moviments dels animals. I, per la seva banda, gràcies a aquest control s’assegura la traçabilitat de tots els productes d’origen animal i es garanteix la seguretat alimentària i la sanitat animal.

Les condicions establertes per a l’autorització del trasllat dels animals estan sotmeses a possibles restriccions sanitàries en funció de la zona o l’explotació, tant sigui de procedència com de destinació, que poden impedir-ne el moviment. En tot moment es realitzen comprovacions de la qualificació sanitària de l’explotació d’origen i de la de destí i altres requisits addicionals i específics fixats per evitar l’aparició de determinades malalties; per exemple: el transport del bestiar s’ha de realitzar en vehicles autoritzats pel Departament d’Agricultura, nets i desinfectats i que compleixin la normativa de benestar animal.

Qualsevol moviment de l’animal ha d’anar acompanyat d’un document amb les dades identificatives de cadascun i de les explotacions d’origen i de destí. Segons els tipus de moviment s’han d’emetre els Documents Sanitaris de Trasllat que poden crear els mateixos ramaders (actualment són les anomenades autoguies, que es realitzen en paper) i no necessiten la signatura del veterinari, tot i que per a determinats tipus de moviments dels animals sí que hi ha d’haver l’autorització prèvia del veterinari oficial o d’un veterinari habilitat (com és el cas de les explotacions amb espècies productives no qualificades sanitàriament).

 usuaris_sir

EXTERNALITZACIÓ DE LA GESTIÓ • Properament, amb la intenció d’agilitzar els tràmits administratius de les explotacions ramaderes, fent ús de les noves tecnologies, el Departament d’Agricultura deixarà d’oferir els serveis relatius a la Gestió Telemàtica Ramadera i derivarà aquest servei a les Entitats Gestores i als mateixos ramaders.

Que els ramaders puguin  intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions aportarà diverses conseqüències positives per al sector: hi haurà un estalvi de temps i de desplaçaments a les diferents oficines, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i l’aïllament són més marcats; els ramaders es beneficiaran també de la reducció de les cues d’espera a les oficines comarcals del Departament; per altra banda, si la gestió del SIR es delega a una entitat gestora, aquesta oferirà un horari més ampli i més flexible per poder atendre el ramader en les gestions de la seva explotació.

Una altra utilitat que pot aportar l’externalització de la Gestió Telemàtica Ramadera per part del Departament és que disminuirà o evitarà incidències en el compliment de la condicionalitat (actualització del cens ramader, traçabilitat animal, realització correcta del llibre de registre de bovins [LRB]…). Cal destacar que en relació amb el llibre de registre de bovins es pot sol·licitar la substitució del suport paper pel suport telemàtic.

Les funcionalitats del SIR són les següents: consulta de dades de les explotacions, consulta de l’estat administratiu de les gestions relacionades amb les explotacions, consulta de dades dels animals amb identificació individual, notificació de naixements i morts de l’espècie bovina, sol·licitud, pagament i emissió de Certificats Sanitaris de Moviment [CSM], emissió del document sanitari de trasllat [DST], consulta, notificació i confirmació de moviments i impressió dels documents d’identificació bovina [DIB].

Fins ara, el tipus d’explotacions ramaderes que poden gestionar el SIR elles mateixes són les explotacions de boví de carn, boví de llet, granges de porcí d’engreix o cicle tancat i explotacions d’oví i cabrum. Ara, però, cooperatives, integradores i entitats gestores com Agroxarxa SLU ja estan portant a terme aquest servei per als seus clients aportant-hi el seu valor afegit com a especialistes del sector. I, en el cas que el ramader s’ho gestioni ell mateix, cal valorar els avantatges que en treu, com la comoditat de poder realitzar tots aquests tràmits des de casa.

Article publicat a La Terra núm. 394, del mes de juliol 2013.
Font: Elaboració pròpia