Articles d'interès

Entorn Cal Gris

La gestió territorial de la finca

Expropiat • L’afectat caldrà que comprovi la superfície d’expropiació i faci un seguiment de l’obra. Topografia • Aquesta tècnica és l’eina fidedigna i econòmica que utilitzem per a la bona gestió territorial de la finca.

L’han expropiat i no està segur que la superfície que resta a la finca és la correcta? Li agradaria disposar d’una fotografia aèria de la seva explotació o propietat? La delimitació d’una parcel·la cadastral no es correspon amb la realitat, i li agradaria arreglar-ho?

Si la resposta a alguna d’aquestes preguntes és afirmativa, probablement la topografia és l’eina que pugui donar-li resposta.

Quan ens expropien part d’una finca, les superfícies afectades s’identifiquen en els plànols del projecte on es detallen les superfícies d’expropiació, ocupació temporal i servituds de pas. Certament, aquests plànols porten tota la informació necessària per dur a terme l’obra, però a ulls de l’afectat poden ser difícils d’interpretar.

La preocupació principal, com a afectat per una expropiació, sovint és saber si la superfície per la qual ens han indemnitzat, es correspon amb la superfície realment afectada sobre el terreny.

La comprovació d’aquesta superfície és una de les tasques incloses en el seguiment d’obra que us oferim a Agroxarxa en el servei d’assessorament en expropiacions. I la topografia és una de les eines que ens permet recollir dades al camp, en coordenades, ja siguin límits d’expropiació, fites, límits de camins, etcètera i traslladar-les al despatx sobre la cartografia cadastral, fotografies aèries (ortofotomapes), i poder-ne fer les comprovacions oportunes, per exemple, mesures de superfície i de límits, que permetran saber amb precisió si les obres s’estan realitzant en del terreny expropiat o si, per contra, s’han excedit.

Les aplicacions de la topografia, però,  van molt més enllà. El treball que podem fer pot anar en dues direccions: de despatx a camp (replantejament); o bé de camp a despatx (aixecament topogràfic).

bloc_treball topografic

Replantejament • Quan es vol fitar una finca segons els límits cadastrals, podem introduir les coordenades dels punts que ens interessen en l’aparell de topografia i, posteriorment, trobar el punt exacte al camp on situar la fita.

Quan s’ha de dividir o segregar una finca, segons les mesures fetes al despatx, com en el cas anterior, introduiríem les coordenades dels punts que cal ubicar en camp i, un cop a la finca, anar fitant el límit dibuixat al despatx. 

Aixecament Topogràfic • En aquest cas prenem les dades al camp, i posteriorment treballem amb aquestes dades al despatx.

Per exemple, podem realitzar la cartografia de qualsevol explotació. Localitzant el màxim nombre possible de fites que delimiten la propietat, així com límits orogràfics (marges, torrents…). Després, al despatx, amb aquestes dades, confeccionem diversos plànols de l’explotació i identifiquem els límits de la propietat, sobre topogràfic o sobre ortofotomapa. Tanmateix, podem obtenir una llista de punts (coordenades) gràcies als quals, amb un aparell de topografia, qualsevol tècnic coneixedor pugui fer un replantejament dels punts i es puguin tornar a ubicar els límits encara que el pas del temps hagi deteriorat les fites o es perdin entre la vegetació.

Aquest treball és molt útil també per determinar la superfície real d’una finca, per solucionar problemes de finques que tenen registrada superfície menor que la real, i  per tant, on es convenient realitzar un expedient de major cabuda, etcètera.

Una altra aplicació que té l’aixecament topogràfic és plantejar moviments de terres, rompuda forestal, etcètera. En aquests casos ens interessa obtenir una fotografia fidedigna de la situació inicial del terreny per tal de projectar la situació final després de l’actuació, i així calcular els volums de terres de terraplè, desmunt, etcètera.

És, doncs, per tot plegat que cal pensar en la topografia com una eina precisa i econòmica per a una bona gestió territorial de la finca.

Article publicat a La Terra núm. 408, del mes de Novembre 2014. Font: Elaboració pròpia.