Actualitat

Camp de ceral i magatzem eines

La importància de la correcta descripció i valoració cadastral de les edificacions situades en sòl no urbanitzable

Darrerament la Direcció General del Cadastre, i en base a l’establert pel text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat pel RDL 1/2004, de 5 de març, està notificant als propietaris de finques agràries la inscripció i valoració de les edificacions situades en sòl no urbanitzable, SNU (granges, magatzems, pallers, coberts…), que no estaven donades d’alta i l’actualització dels valors de la resta.

Pels titulars d’aquests bens, és un tràmit realment important al que cal parar-hi molta atenció, per diversos motius.

Per una banda cal assegurar-nos que la descripció de les edificacions que es fa al cadastre, sigui la correcta. Ja que el valor de les mateixes depèn directament de la seva descripció, tant de l’ús o aprofitament que se’ls atorga (no es el mateix una industria situada en SNU que una granja o un cobert); com de la superfície de sol construïda; el número de plantes de l’edificació; estat de conservació i antiguitat; si es un cobert o edificació amb tancaments laterals, etc.

Una correcta descripció i identificació dels aspectes esmentats determina els factors a aplicar a l’hora de valorar l’edificació, de manera que si la descripció no s’ajusta a la realitat, es poden donar valoracions desproporcionades per una mala interpretació d’alguna o diverses característiques, per exemple si un cobert, a nivell cadastral ens el defineixen com una nau tancada de dues plantes, el valor del mateix pot ser quatre vegades mes alt que el que li correspondria, amb les conseqüències impositives que això comporta.

Per tant, una correcta identificació té grans repercussions impositives: Per un costat determina l’import a pagar en concepte del Impost de Béns Immobles anual. Per altra banda condicionarà els impostos que graven tràmits com les transmissions patrimonials (successió, donació o compravenda), devaluant les bonificacions establertes a la legislació estatal i catalana en favor dels titulars de les Explotacions Agràries Prioritàries. I per altra banda, qualsevol altre línia d’ajut que pugui existir vinculada al valor patrimonial del sol·licitant (com per exemple la concessió de beques d’estudi).

La Unió de Pagesos està duent a terme una campanya de denúncia referent al Mòdul (valor per m2) aplicat a l’hora de valorar les edificacions situades en SNU, ja que el Cadastre hauria d’haver establert el mòdul d’edificació rústica, mitjançà l’elaboració d’estudis de mercat i altres i en lloc d’això aplica directament el sistema de valors modulars urbans, únicament corregits amb uns factors, equiparant en bona part el valor de les construccions agràries a les urbanes. El que sovint ocasiona que els valors cadastrals rústics tinguin increments desproporcionats i contraris a la legislació cadastral.

Per totes aquestes raons, al rebre la proposta de resolució d’acord d’alteració cadastral, cal analitzar-la correctament i comprovar que tant els usos, superfícies, característiques constructives, antiguitat i factors de valoració implícits que s’han aplicat per part del Cadastre, siguin els correctes i en cas contrari fer les corresponents al·legacions, per adequar les descripcions i valoracions de les edificacions, amb la finalitat de no haver de pagar més contribució ni altres impostos que no pertoquin.