Actualitat

Incentius de seguretat social per a la feina per compte propi

Treball per compte propi i autònoms • Repassem les mesures per reactivar el treball per compte propi en les lleis del 2015

Cotitzacions bonificades • S’estableixen reduccions i bonificacions de les quotes de contingències comunes

Amb l’objectiu de reactivar el creixement econòmic, la iniciativa emprenedora, el desenvolupament empresarial i la creació d’ocupació s’han posat en marxa mesures per incentivar el treball per compte propi. En primer lloc, per a aquells treballadors que causin alta inicial o que no hagin estat en situació d’alta en els cinc anys immediatament anteriors, a comptar de la data d’efectes de l’alta, encara que posteriorment contractin treballador, la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat, es reduirà a la quantitat de 50 euros mensuals durant els sis mesos, en el cas que optin per cotitzar per la base mínima.

Alternativament, aquells treballadors per compte propi i autònoms que, complint els requisits que preveu el paràgraf anterior, optessin per una base de cotització superior a la mínima, podran aplicar-se durant els sis primers mesos una reducció sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, equivalent al 80 % de la quota.

Amb posterioritat al període inicial de 6 mesos previst en els dos paràgrafs anteriors, i amb independència de la base de cotització escollida, els treballadors per compte propi gaudiran de les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de fins a dotze mesos, fins a completar un període màxim de divuit mesos després de la data d’efectes de l’alta, segons l’escala: a) reducció equivalent al 50 % de la quota durant els sis mesos; b) una reducció equivalent al 30 % de la quota durant els tres mesos següents; i c) una bonificació equivalent al 30 % de la quota durant els tres mesos següents.

En cas que els treballadors per compte propi siguin menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, podrà aplicar-se, a més de les reduccions i bonificacions que preveu l’apartat anterior, una bonificació addicional equivalent al 30 %, sobre la quota per contingències comunes, en els dotze mesos següents a la finalització del període de bonificació esmentada anteriorment. En aquest supòsit, la durada màxima de les reduccions i bonificacions serà de trenta mesos. El que disposen els apartats anteriors també és aplicable als socis de societats laborals i als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat.

Taula incentius seguretat social compte propi

El cònjuge i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si escau, per adopció, que s’incorporin al Règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, sempre que no haguessin estat donats d’alta en aquest en els cinc anys immediatament anteriors, i col·laborin amb ells, tindran dret a una bonificació, equivalent al 50 % durant els primers divuit mesos i al 25 % durant els sis mesos següents, de la quota que resulti d’aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment en el règim especial, o sistema especial si escau, de treball per compte propi que correspongui.

Persones incorporades a l’activitat agrària que quedin incloses en el Règim Especial de Treballadors Autònoms a través del Sistema Especial de treballadors Agraris, que tinguin cinquanta o menys anys d’edat en el moment de la incorporació i siguin cònjuges o descendents del titular de l’explotació agrària, sempre que aquest estigui donat d’alta en els esmentats Règim i sistema especial, s’aplicarà una reducció equivalent al 30 % sobre la cotització per contingències comunes durant cinc anys.

Article publicat a La Terra núm. 425, del mes de maig 2016. Font: Elaboració pròpia.