Articles d'interès

Incompliment de les obligacions de l’Administració

Reclamació • El procediment d’inactivitat administrativa és la via per exigir el compliment de les obligacions de l’Administració.
No badem • Cal tenir en compte que les obligacions de l’Administració prescriuen amb caràcter general al cap de quatre anys

En els últims cinc anys hem vist com les administracions públiques han anat endarrerint el compliment de les seves obligacions: l’impagament de les subvencions en termini, l’impagament del just preu fixat en procediments expropiatoris, ja sigui per la via del mutu acord o per la via del Jurat d’Expropiació, el compliment de convenis, contractes administratius i tota mena de resolucions i actes administratius ferms.

Contra l’incompliment de les obligacions de l’Administració, l’administrat té la capacitat d’exigir el compliment de les seves obligacions a l’Administració a través dels procediments denominats contra la inactivitat administrativa. L’article 29 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa és el procediment que regula la inactivitat administrativa. Regula dos supòsits diferenciats, segons el tipus de resolució, acte, conveni o contracte de què s’ha d’exigir el compliment.

accions incompliment administracio

Primer supòsit • En el primer supòsit, el cas que per una disposició general que no necessita actes d’aplicació, o bé per un acte, contracte o conveni administratiu, l’Administració resta obligada a efectuar una prestació concreta a favor d’una o diverses persones. En aquests casos, l’administrat podrà reclamar per escrit el compliment de l’obligació. Si en el termini de tres mesos, l’Administració ni compleix ni arriba a un acord amb l’administrat respecte del compliment, l’Administrat podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Tribunals Contenciosos-Administratius. El termini per realitzar la interposició és de dos mesos des que transcorre el termini de tres mesos.

Un exemple clar n’és el conveni de just preu de mutu acord signat entre el titular afectat i l’Administració expropiant, en el qual es fixa la indemnització dels béns i drets afectats en seu de procediment expropiatori. En aquest cas existeix un acord. Una vegada signat aquest, l’Administració disposa d’un termini de sis mesos per pagar el just preu. Transcorregut aquest termini, l’afectat podrà reclamar a l’Administració el compliment de l’obligació i, si no ho fa, podrà demanar auxili als tribunals.

Segon supòsit • El segon supòsit regulat fa referència a aquells actes ferms de l’Administració obligada, és a dir, existeix una resolució dictada per una Administració que l’obliga a efectuar algun tipus d’actuació, i aquesta resolució no ha estat impugnada per cap de les parts, per tant, és executable. En aquest cas, l’afectat podrà exigir per escrit l’execució de l’acte, i si en el termini d’un mes, l’Administració obligada no compleix amb la resolució, l’administrat podrà instar recurs davant dels tribunals, i aquest es tramitarà pel procediment abreujat.

Un exemple d’aquest segon supòsit el podríem trobar en les resolucions administratives conforme s’atorga a un administrat una subvenció o ajut per part d’una Administració que aquesta mateixa està obligada a pagar.

Una qüestió molt important que cal tenir en compte a l’hora d’exigir el compliment o de sol·licitar l’execució dels actes de l’Administració és l’efecte perniciós que pot tenir el transcurs del temps, la temuda prescripció de les obligacions, que en el cas de les obligacions administratives s’estableix amb caràcter general en quatre anys des  que neix l’obligació. La no reclamació ens pot comportar la desagradable situació de perdre un dret pel fet de no exigir-ne el compliment.

Per tant, reviseu els pagaments i les obligacions que estan pendents de compliment per part de l’Administració i no dubteu a consultar amb el vostre assessor les vies legals de les quals disposa per tal d’exercir els vostres drets.

Article publicat a La Terra núm. 402, del mes d’abril 2014.
Font: Elaboració pròpia