Actualitat

Novetats en les inspeccions d’equips per l’aplicació de fitosanitaris

El passat 30 de desembre es va publicar en el DOGC l’Ordre que regula, a Catalunya, les inspeccions dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris. Aquesta ordre catalana es basa en el desplegament que ha fet el Ministerio d’Agricultura de la Directiva europea 128/2009 de l’ús sostenible dels plaguicides a través del Real decret 1311/2012 d’ús sostenible de productes fitosanitaris i el Real decret 1702/2011 d’inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació de productes fitosanitaris (EAPF). Tot seguit es detallen les novetats que aporta aquesta ordre catalana que està en vigor des del 31 de desembre del 2015.

 • Fins ara el programa d’inspecció del Departament d’Agricultura era voluntari, això volia dir que, tot i que continuava l’obligació de que aquelles màquines comprades amb anterioritat al 10/11/2011 tenien l’obligació de passar una primera inspecció abans del 26 de novembre d’enguany, no calia fer-ho dins del període que marcava el Departament d’Agricultura en el seu programa d’inspecció d’EAPF. Amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, aquest programa esdevé obligatori i això implica, per exemple, que actualment (d’1 de gener a 31 de març), els pagesos del Segrià, Terra Alta, Ribera d’Ebre, Maresme, Alt i Baix Camp, Barcelonès i Alt Empordà tenen fins el 31 de març per passar aquesta primera inspecció (a no ser que sol·licitin poder-ho fer en un període posterior d’acord amb les següents indicacions Sol·licitud modificació període d’inspecció). El programa d’inspecció del Departament d’Agricultura el podeu trobar a Programa inspecció i control EAPF Departament Agricultura.
 • Les estacions d’inspecció d’EAPF han de garantir que les distàncies màximes a recórrer per part dels EAPF a inspeccionar no excedeixin els 15 quilòmetres i han d’atendre qualsevol sol·licitud d’inspecció dins del territori de Catalunya.

Aprofitem per fer el següent recordatori:

 • No han de passar la inspecció els polvoritzadors de motxilla ni els polvoritzadors d’arrossegament manual amb dipòsit inferior o igual a 100 litres.
 • Els equips comprats amb posterioritat al 10/12/2011 tenen 5 anys, des de la data de comprar, per a passar la primera inspecció.
 • Per passar la inspecció cal que l’equip estigui inscrit al ROMA. Si l’ EAPF, no està inscrit al ROMA no es podrà fer la inspecció pertinent. Per regularitzar aquesta situació heu de fer uns tràmits, tal com indica http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=3b585df4-a9d9-4dd5-885d-8e326f157c4d&groupId=10136
 • En cas que una estació d’inspecció no us vulgui venir a inspeccionar el vostre EAPF  ho podeu comunicar al Centre de Mecanització Agrària Rovira Roure, 191 25198 – Lleida 973 24 98 46 Fax: 973 24 94 03 Correu electrònic  daam@gencat.cat

Ja per acabar, indiquem els punts a destacar de la inspecció, per si us poden ser d’utilitat:

 • La toma del força del tractor ha d’ estar protegida en els dos extrems.
 • En el circuit d’ alimentació dels broquets, en cas que aquests no siguin antidegoteig, es pot instal·lar una aixeta de pas, per obrir i tancar el pas del caldo als broquets.
 • Els broquets han de ser identificables ( marca, model), i estar en bon estat de conservació i nets.
 • Hi ha d’ haver una protecció davant les aspes del ventilador dels EAPF per prevenir possibles accidents.
 • L’ indicador de nivell ha d’ estar net i llegible tant des del punt de càrrega de la màquina com des del lloc de comandament.
 • El diàmetre del manòmetre haurà de ser igual o superior a 63mm i l’ escala del mateix ha d’ estar marcada com a mínim cada 1 bar.
 • Els polvoritzadors han de presentar un mínim de dos filtres, un abans de la bomba i uns altres després da la bomba ( impulsió ). Han d’ estar en bon estat, nets i amb les respectives juntes tòriques corresponents.
 • La malla d’ ompliment ha de ser-hi present, neta i en bon estat.