Articles d'interès

Els instruments d’ordenació forestal

2014 • Caldrà tenir un dels instruments d’ordenació forestal o estar inclòs en un Pla d’ordenació de recursos forestals per rebre ajuts.
Altres • Els municipis situats en zones d’alt risc d’incendi han de disposar d’un Pla de prevenció d’incendis.

Actualment hi ha tres tipus bàsics d’instruments d’ordenació forestal [IOF] a Catalunya. Els Projectes d’ordenació forestal són els més complets i es redacten per a finques de grans dimensions, d’uns quants centenars d’hectàrees, generalment de propietat pública. Després, hi ha els Plans tècnics de gestió i millora forestal [PTGMF], que mantenen els mateixos principis que els projectes d’ordenació, però són més simplificats i es fan generalment per a finques de propietat particular. Finalment, també hi ha els Plans simples de gestió forestal [PSGF], per a finques menors de 25 hectàrees.

El Pla tècnic de gestió i millora forestal i el simple són documents tècnics per a la gestió de la finca mitjançant els quals es realitza un estudi per veure quines actuacions es poden portar a terme  durant un període de 15 anys:  on, quan i què s’ha de tallar; els camins que cal construir i arranjar; rompudes forestals; plantacions d’arbres per a producció de fusta, tòfones; aprofitaments de llenya, neteja de vorals de camps i camins, franges de defensa al voltant d’edificacions, àrees tallafoc, etcètera. Inclou també un resum econòmic: balanç d’ingressos (fusta, llenya i subvencions) i despeses (mà d’obra i maquinària), així com una cartografia detallada a escala 1:5.000 de la finca.

Pròximament és previst que surti una nova ordre mitjançant la qual es regularan els instruments d’ordenació forestal amb la finalitat de simplificar tècnicament, econòmicament i administrativament els continguts dels IOF i el procediment d’aprovació.

Segons la Ley de montes, a partir del 2019, els titulars de finques forestals d’una superfície mínima encara per determinar a Catalunya hauran de disposar d’un pla d’ordenació. I a partir del 2014, per rebre ajuts per a la realització de treballs forestals serà necessari tenir un IOF o estar inclosos en un Pla d’ordenació de recursos forestals que ho planifiqui.

Evolució superfície forestal privada

AVANTATGES • Tenir un IOF aprovat implica un sèrie d’avantatges. En primer lloc, dóna facilitat en els permisos d’aprofitament: totes les actuacions planificades en un IOF tenen el permís per realitzar-les i només cal fer una comunicació d’inici d’actuació, deu dies abans de començar els treballs d’execució. Aquest avís es pot fer via telemàtica o bé omplint una sol·licitud i enviant-la per correu. En segon lloc, hi ha flexibilitat en la planificació de les feines i permet la realització de modificacions a partir del tercer any de l’aprovació. En tercer lloc, dóna prioritat a l’hora d’accedir als ajuts públics per a la realització de treballs forestals. Quart, en cas de transmissions de patrimoni s’obté una reducció important dels impostos corresponents, que oscil·la entre un 50 i 90 %. Cinquè, s’exceptua d’integrar a la base imposable de l’IRPF les subvencions de capital que tinguin un PTGMF aprovat. Sisè, només poden subscriure pòlisses d’assegurança forestal les finques amb PTGMF/PSGF. Setè, les finques amb un PTGMF/PSGF aprovat, podran gaudir del benefici de la cobertura d’una pòlissa d’assegurança enfocada a cobrir la responsabilitat civil objectiva derivada de la propietat. Vuitè, exempció de la realització d’un estudi d’impacte ambiental per a la construcció de camins forestals en zones de PEIN i també exempció de l’impost de béns immobles en les parcel·les cadastrals incloses en un PTGMF/PSGF.

PLA CINEGÈTIC I DE PREVENCIÓ D’INCENDIS • Hi ha altres instruments relacionats amb la forest i volem destacar-ne un parell. Els plans tècnics de gestió cinegètica són els instruments de planificació cinegètica i tenen l’obligació de presentar-lo tots els titulars d’àrees de caça que vulguin portar a terme un aprofitament cinegètic. Aquest pla fa una previsió de les captures estimades en les quatre temporades següents, tenint en compte el cens de les diferents espècies i si es planifiquen repoblacions i/o alliberaments.

El Pla de prevenció d’incendis forestals és un document amb una vigència normal de quatre anys que planifica el conjunt d’actuacions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció. Segons el Decret 64/1995, de 7 de març, els municipis situats en zones d’alt risc d’incendi forestal han de disposar-ne un.

L’àrea forestal de l’empresa de serveis d’Unió de Pagesos, Agroxarxa, ofereix la possibilitat de redactar tots aquests projectes de l’àmbit forestal i cinegètic.

Article publicat a La Terra núm. 393, del mes de juny 2013.
Font: Elaboració pròpia.