Articles d'interès

Integració del Règim Especial Agrari al Règim General

Empresari • Han de disposar d’un Codi de Compte de Cotització específic del Sistema Especial Agràri del Règim General per inscriure els treballadors.
Augment • El tipus de cotització a càrrec de l’empresari s’incrementarà anualment: del 15,95% el 2012 al 23,60% el 2031.

Evolució cotitzacions 2012 a 2031

A partir de l’1 de gener de 2012, queden integrats en el Règim General de la Seguretat Social els treballadors per compte d’altri del Règim Especial Agrari. Aquesta integració suposa una equiparació dels seus drets i deures amb la resta de treballadors. S’integraran en el Sistema Especial Agrari del Règim General tant si s’està en situació d’activitat laboral com si s’està inactiu.

Els empresaris han de disposar d’un Codi de Compte de Cotització específic del Sistema Especial Agrari del Règim General en el qual adscriuran els treballadors. Queden integrats els treballador per compte aliena que estiguin inclosos en el Règim Especial Agrari a l’entrada en vigor de la llei, els treballadors que en el futur realitzin tasques agràries i els treballadors que hagin realitzat un mínim de 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies. I queden exclosos del sistema, en els perídodes d’inactivitat, els treballadors que o sol·licitin voluntàriament o aquells que d’ofici ho gestioni la Tresoraria General de la Seguretat Social. S’estableix un termini especial fins les a 12 hores del dia en què s’inicia l’activitat per presentar les altes dels treballadors eventuals i fixos discontinus.

Cotitzacions • Hi ha particularitats en la cotització. Els períodes d’activitat el responsable de l’ingrés és l’empresari que ingressarà tant les aportacions pròpies com les del treballador que prèviament haurà descomptat. Es manté l’obligació de comunicar les jornades reals realitzades. Per a l’exercici 2012, la base màxima de cotització serà de 1.800  euros  mensuals o 78,26 euros per jornada realitzada.

Per als grups de cotització 2 a 11, el tipus de cotització aplicable a càrrec de l’empresari serà del 15,95% el 2012, i s’incrementarà anualment fins aconseguir el 2031 el tipus del 23,60%.

A la cotització per contingències comuns, s’aplicaran reduccions. Als treballadors inclosos en el grup 1 de cotització s’aplicarà, durant el període 2012-2031, una reducció de 8,10 punts, i resultarà un tipus efectiu de cotització per contingències comuns del 15,50% per a aquest període.

Respecte als treballadors inclosos en el grup de cotització de 2 a 11: per a bases de cotització iguals o inferiors a 986,70 euros mensuals o a 42,90 euros per jornada realitzada, les reduccions a aplicar, seran les establertes en la taula i per a bases de cotització superiors a 986,70 euros mensuals o superiors a 42,90 euros per jornada realitzada s’aplicarà la reducció que resulti d’aplicar la formula establerta [vegeu la taula].

Durant els períodes d’inactivitat la cotització tindrà caràcter mensual i serà a càrrec del treballador.

Els treballadors inclosos en el Sistema Especial tindran dret a les prestacions de la Seguretat Social en els mateixos termes i condicions que en el Règim General, amb algunes particularitats.

Per tenir accés a les prestacions econòmiques és necessari que els treballadors estiguin al corrent en el pagament de les cotitzacions que corresponguin als períodes d’inactivitat, de les quals són responsables directes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.