Articles d'interès

Com interpretar els llibres comptables

Eines • El llibre diari, el llibre major i el balanç de sumes i saldos són alguns dels llibres comptables que cal entendre
Utilitat •
Comprendre’ls, ens servirà per analitzar els comptes de la nostra cooperativa o d’una societat de la qual som socis

La comptabilitat d’una empresa sovint pot semblar complicada i ens pot costar entendre i analitzar els llibres i informes que se’n deriven. Ens podem trobar que volem analitzar els comptes de la nostra cooperativa o d’una societat de la qual som socis i ens poden faltar els coneixements mínims per aconseguir-ho.

Per saber el més bàsic i començar a entendre què son i per què serveixen els llibres comptables repassarem els llibres oficials i els informes de control, com ara el llibre diari, el llibre major i el balanç de sumes i saldos. En un proper article explicarem els estats financers o comptes anuals, el balanç de situació i compte de pèrdues i guanys.

El llibre diari • Aquest llibre és la base de la comptabilitat. Abans existia físicament i s’hi anaven anotant diàriament les operacions econòmiques que feia l’empresa: compres, vendes, pagaments, cobraments, etcètera. Aquestes anotacions s’anomenen assentaments.

Actualment, la comptabilitat es porta amb un programa informàtic i aquest llibre s’imprimeix quan ens convé, i com a mínim un cop a l’any. El contingut del llibre són els assentaments de cada operació i inclou les següents dades: data, compte que intervé en l’operació amb el seu codi numèric i import associat. Hi ha dues columnes per als imports: la del deure i la de l’haver. En la del deure anotem les despeses, l’alta d’inversions i les entrades de diners a caixa, entre d’altres. A la columna de l’haver anotem els ingressos, l’alta de préstecs i les sortides de diners de caixa, entre d’altres.

Els assentaments tenen com a mínim dues línies, i sempre la suma dels imports del deure queda saldada amb la suma dels imports de l’haver. Aquest llibre és obligatori per a les societats mercantils (SL, SA, Cooperatives, SAT…). Així doncs, en aquest llibre trobarem el detall de les operacions registrades però no veurem ni el resultat ni els totals de cada compte o partida. Per això necessitarem veure el llibre major.

El llibre major • És un llibre o llista que es fa a partir de l’anterior. És més útil i fàcil d’interpretar que el llibre diari, ja que és un recull de tots els moviments que s’han produït en un compte determinat en un període concret. Si hi ha tots els comptes serà un llibre major, si nomes hi ha un o diversos comptes s’anomena extracte de compte. Els extractes sí que estem acostumats a veure’ls, ja que una llibreta d’estalvis o una llista que ens donen a la cooperativa de les operacions realitzades no és més que un extracte.

En el cas del compte corrent és curiós veure que les entrades i sortides del compte estan anotades inversament a com les tenim anotades a la nostra comptabilitat (per exemple, deure en comptes d’haver); això es deu al fet que veiem el major de l’entitat bancària, on nosaltres som el seu creditor.

És important saber el període de temps que abraça un extracte, ja que pot ser anual, trimestral o mensual. Aquest llibre no és obligatori per a les societats, però és gairebé imprescindible per revisar a fons una comptabilitat.

Balanç de sumes i saldos • Aquest balanç o llistat es fa a partir del llibre major i és una relació de tots els comptes amb la suma dels valors del deure i de l’haver i el seu saldo (diferència entre deure i haver). Per entendre’ns, és un resum del llibre major on agafem únicament la línia del total de cada compte; per tant, és més curt i manejable. Aquesta llista també s’anomena balanç de comprovació, ja que s’utilitza normalment per revisar la comptabilitat i detectar els possibles errors aritmètics en la comptabilitat. També és útil per revisar a fons la comptabilitat i fer un seguiment del moviment de cada compte.

És obligatori per a les societats mercantils i cal crear-lo trimestralment. Es presenta, conjuntament amb el llibre diari, al registre corresponent cada any.

Ara ja sabem com es diuen els llibres i per què serveix cadascun. En un proper article s’explicarà els informes oficials que ens serviran per conèixer la situació de l’empresa i el seu resultat econòmic.

Tipus llibres comptables
(Cliqueu la imatge per ampliar)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.