Actualitat

La importància de l’empadronament

La prova • El padró és el criteri que s’agafa en àmbit com el fiscal o el civil en relació amb els drets i deures de la persona

En general, prestem poca importància a un dels primers actes jurídics que en néixer ens vinculen: l’empadronament. El padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les seves dades són prova de la residència en el municipi i del domicili habitual, i les certificacions que s’expedeixen sobre aquestes dades tenen caràcter de document públic i fefaent a tots els efectes administratius.

El fet d’empadronar-se és un deure, no una obligació. És la prova que residim en una ciutat o poble concret de l’Estat i, entre d’altres implicacions, permet l’accés als serveis públics i gaudir de drets bàsics com: l’assistència sanitària gratuïta, l’educació, els serveis socials bàsics —com els ajuts de renda bàsica—, els drets i deures electorals, el fet de participar en la gestió municipal d’acord amb allò disposat a les lleis, la sol·licitud de prestacions, etcètera. Per la seva banda, el padró és el criteri que es pren per a determinats àmbits que afecten els drets i deures de la persona, com el civil, el fiscal i l’administratiu.

Padró i àmbit fiscal • En l’àmbit fiscal, es planteja si han de coincidir el domicili fiscal i el lloc d’empadronament, ja que avui en dia no és estrany que el domicili fiscal i el padró siguin diferents, i sorgeixin dubtes d’on s’han d’exercir els drets i prestar les obligacions. Segons la llei, el domicili fiscal i el padró no han de coincidir forçosament, tot i que és lògic que ho facin. La Llei d’empadronament obliga a empadronar-se al municipi on es resideix i, en cas que siguin diversos, en el que es passa la major part del temps.

De fet, els problemes més habituals quant al domicili fiscal i el padró tenen a veure amb els canvis de domicili. Com a norma, quan una persona canvia de domicili ha de procedir al canvi de padró municipal per accedir als serveis de la nova localització, i notificar-ho a la resta d’organismes, com a Hisenda, ja que el padró no comunica els canvis a altres administracions i organismes i és obligatori informar l’Agència Tributària (no fer-ho pot tenir conseqüències, com la de no poder gaudir de determinades deduccions).

Padró i àmbit civil • En l’àmbit civil, les implicacions amb el padró són diverses; per exemple: quant als drets de les parelles de fet, en temes de divorci i separació, en filiació, i també influeix en el dret successori, ja que els avantatges fiscals s’apliquen segons l’últim padró que tingui el causant i els hereus.

Per acabar, en cas de dubte per determinar quin és el domicili habitual, prevaldrà el que consti a l’empadronament; per tant, a l’hora de decidir canviar les dades personals del padró s’han de tenir en compte les conseqüències que comportarà. En aquest sentit, cal tenir present que, d’acord amb la la Llei d’empadronament, s’ha de comunicar qualsevol variació de les circumstàncies personals, en la mesura que impliquin una modificació de les dades que han de figurar amb caràcter obligatori al padró.

Article publicat a La Terra núm. 436, del mes de juny 2017. Font: Elaboració pròpia.