Actualitat

La necessitat de planificar correctament la fertilització dels sòls

Variables: a l’hora de decidir quin tipus i quina quantitat d’adob aplicar a un terreny s’han de tenir en compte múltiples factors com ara el tipus de terra o de cultiu.
Balança nutricional: Conservar una nutrició equilibrada, repte clau per obtenir un bon rendiment.

El decret que estableix que algunes explotacions agrícoles han de disposar d’assessorament en fertilització realitzat per una persona assessora és el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d’aprovació del programa d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries.

Actualment aquesta obligació afecta els agricultors que compleixen dues condicions: declarar més de 20 hectàrees de secà a la DUN (o una superfície equivalent si l’explotació té una combinació de diferents tipus de cultius en secà, regadiu o en hivernacle) i que el 50% d’aquesta base territorial estigui ubicada en zona vulnerable.

Pel que fa a la figura de la persona assessora en fertilització, aquesta serà la responsable d’elaborar la planificació de la fertilització per tal de fer recomanacions, com a mínim, dels principals nutrients que cal aportar durant la campanya, utilitzant o bé combinant metodologies amb solidesa científica.

Un dels aspectes que caldrà tenir en compte són elements clau com ara el tipus de cultiu, la collita prevista, i els antecedents culturals i de fertilització de les parcel·les. Partint d’aquesta informació i gràcies a una bona planificació, serà possible definir aspectes tan importants com ara la quantitat de nitrogen, fòsfor i potassi que cal aportar als diferents cultius de l’explotació, el fertilitzant més recomanable a utilitzar i determinar el moment més adequat per a fer les aplicacions.

Per tots aquests motius, disposar d’un document amb recomanacions abans d’iniciar el cicle del cultiu, pot oferir grans avantatges per millorar l’aprofitament del nutrients, principalment del nitrogen.

Entre les estratègies més recomanades per fer una bona planificació de la fertilització trobem el mètode del balanç de nitrogen. Aquest mètode permet estimar les necessitats d’ús d’adob nitrogenat en base a considerar que la parcel·la o unitat homogènia de cultiu (conjunt de parcel·les amb les mateixes característiques i el mateix cultiu) es comporta com una balança, on la fertilització és la eina que permet equilibrar-la.

En aquest sentit, cal que hi hagi un equilibri entre les entrades i les sortides de nitrogen, entenent com a sortides el nitrogen consumit pel cultiu, i com entrades el nitrogen mineralitzat, el que aporta el cultiu anterior, i el procedent dels fertilitzants que es volen utilitzar. A partir de la informació obtinguda, s’ha de procurar que el nitrogen disponible sigui igual a les necessitats del cultiu, considerant que l’eficiència no és mai completa.

Les analítiques ajuden a ajustar l’adobatge a les necessitats reals. L’analítica d’una mostra de sòl que sigui representativa, podria equiparar-se a una fotografia feta en un moment determinat, i per tant complementa el mètode del balanç de nitrogen, tot i que no el substitueix.

Quan parlem d’un element tan mòbil com el nitrogen, que es pot perdre fàcilment per rentat o per volatilització, una analítica només és representativa durant un període curt de temps. Per aquest motiu és interessant fer l’anàlisi just abans de fertilitzar el sòl i disposar així d’informació complementària per fer una bona interpretació que ajudi a prendre decisions.

Per aquells nutrients que són menys mòbils com el fòsfor i el potassi, una analítica sí serviria pròpiament com un balanç, i permetria planificar la fertilització d’aquests elements.

L’assessor és una figura clau per aconseguir els avantatges que s’han anat comentant, i ha de servir per convertir l’obligació del Decret 153/2019 en una oportunitat per millorar el marge econòmic d’una explotació.

Això sense perdre de vista que a través de la planificació en fertilització també es dona resposta als requeriments del Decret de fertilització pel que fa a la reducció de la contaminació de les aigües subterrànies.

Article publicat a La Terra núm. 477, del mes de novembre de 2021. Font: Elaboració pròpia.