Actualitat

La nova PAC (2014-2020)

El Govern Espanyol ha aprovat els Reials Decrets que regulen el repartiment de les ajudes als agricultors per al període 2014-2020. Es tracta de les regulacions que recullen els acords de la Unió Europea (UE) sobre la nova PAC.

A/ Noves directrius per a l’assignació de drets de pagament base de la PAC

L’element fonamental del nou sistema d’ajuts directes de la PAC és el règim de Pagament Base que suposa el pas a un nou sistema d’ajuts directes desacoblats de la producció, en base a 50 regions amb un potencial agrari similar, i un valor de referència regional. El valor unitari dels drets de pagament base (DPB) de cada beneficiari convergiran anualment fins al 2019 fins al valor mig dels DPB de la regió productiva a la que pertanyin.

En aquest Reial Decret també es recullen els requisits que cal complir per poder beneficiar-se de la nova assignació de drets de pagament base, ja que el 31 desembre 2014 els drets de pagament únic van desapareixer.

El nombre de DPB assignats serà, a priori, el valor més petit entre les hectàrees admissibles declarades el 2015 i 2013.

El valor dels DPB assignats el 2015 vindrà determinat per l’ajut de Pagament Únic percebut el 2014, ajustat al percentatge determinat pel Pagament Base.

Finalment, s’estableix un règim simplificat per a petits agricultors, que s’aplicarà automàticament a tots els perceptors que rebin menys de 1250 €/any en concepte d’ajudes directes. Per a les persones que participin en aquest règim no serà d’aplicació la condició d’agricultor actiu, no estaran sotmesos al procés de convergència del valor dels drets, estaran exempts de l’aplicació de les pràctiques agrícoles del pagament verd i no estaran sotmesos als controls de condicionalitat.

REIAL DECRET 1076/2014, de 19 de desembre, sobre assignació de drets de règim de pagament base de la Política Agrària Comuna (BOE 307 – 20/12/2014).

B/ Nou model d’ajuts directes

El 2015 comença l’aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC) pel període 2014-2020, que comporta un canvi del sistema d’ajuts directes

Pagament base: és un ajut desvinculat a la producció que es fonamenta en els drets de pagament base (DPB) que s’assignaran el 2015.

Pagament per a l’aplicació de pràctiques beneficioses pel clima i el medi ambient (greening): és un pagament anual per hectàrea complementari al pagament base, condicionat al compliment de mesures beneficioses pel medi ambient.

Pagament a joves agricultors:  és l’import complementari al pagament base destinat als agricultors de menys de 41 anys, durant 5 anys des de la seva incorporació a l’agricultura.

Ajuts acoblats a determinats sectors: són ajuts destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció o que no tenen accés al règim de pagament base, per exemple produccions ramaderes sense terra, titulars actuals de drets especials de pagament únic, etc.  S’ha establert que els sectors que tindran ajuts acoblats són:  vaques alletants, boví d’engreix, oví, cabrum, cultius proteics, arròs, tomàquet per a indústria, fruits de closca i garrofa i llegums de qualitat.

REIAL DECRET 1075/2014, de 19 de desembresobre l’aplicació a partir de 2015 dels pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia i altres règims d’ajut, així com sobre la gestió de control i dels pagaments directes i dels pagaments a desenvolupament rural (BOE 307 – 20/12/2014).

camp_ordi

C/ Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC)

S’integren totes les novetats normatives derivades de la nova regulació de la PAC en el nou període normatiu 2014-2020. Així mateix, recull alguns aspectes de col·laboració entre el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i les comunitats autònomes; i entre el FEGA, la Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional i la Direcció General de Cadastre.

L’explotació i manteniment del SIGPAC correspon a les comunitats autònomes, encara que l’Administració General de l’Estat, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), té atribuïdes les facultats executives, imprescindibles per garantir el seu òptim funcionament en el cas que les comunitats autònomes no disposin dels mitjans apropiats per realitzar determinades activitats o quan sigui necessària la coordinació amb altres unitats de l’Administració de l’Estat.

REIAL DECRET 1077/2014, de 19 de desembre, que regula el Sistema d’Informació Geogràfica de parcel·les agrícoles (BOE 307 – 20/12/2014).

D/ Normes de condicionalitat

Tenen com a objectiu fonamental establir les obligacions que determinats beneficiaris d’ajudes han de respectar, així com el sistema de control i l’aplicació de penalitzacions.

Les normes de la Condicionalitat estan relacionades amb el medi ambient, canvi climàtic, bones condicions agràries i mediambientals de la terra, salut pública, zoosanitat, fitosanitat i benestar animal.

Respecte a l’àmbit de bones condicions agràries i mediambientals de la terra, el Reial Decret desenvolupa a nivell nacional i dins el marc establert amb la reforma, les normes necessàries per tal d’evitar l’erosió, mantenir la matèria orgànica del sòl, garantir un nivell mínim de manteniment, evitar el deteriorament dels hàbitats i protegir i gestionar l’aigua, en funció de característiques com ara les condicions edafològiques, climàtiques, sistemes de cultiu i estructures agràries.

Una de les principals novetats respecte al període anterior, és que els beneficiaris que participen en el règim simplificat per als petits agricultors, queden exempts del sistema de control i del risc de les penalitzacions de condicionalitat.

No obstant això, aquesta excepció no afecta l’obligació de respectar les disposicions aplicables de la legislació sectorial, o la possibilitat de ser controlat i sancionat, en virtut d’aquesta legislació.

El Reial Decret també preveu un sistema d’alerta ràpida que s’aplicarà als incompliments de menor gravetat, abast i persistència que suposarà la no aplicació de la reducció o exclusió, encara que el beneficiari, un cop informat de l’incompliment observat, té l’obligació d’adoptar mesures correctores.

REIAL DECRET 1078/2014, de 19 de desembreque estableix les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola (BOE 307 – 20/12/2014).