Actualitat

La regulació dels preus de lloguer a Catalunya

La Llei catalana 11/2020 busca l’equilibri entre l’interès arrendatari del propietari i la funció social de l’habitatge.

En dates recents s’ha aprovat a Catalunya, la Llei 11/2020 que regula la contenció i moderació de rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge, una normativa que s’especifica per a aquells casos en els quals aquest estigui destinat a residència permanent de l’arrendatari i es trobi en una àrea prèviament declarada com de mercat d’habitatge tens.

Aquest règim de contenció de rendes persegueix l’equilibri entre l’interès patrimonial de l’arrendador i la funció social de la propietat urbana. Per aquest motiu, fa servir com a instrument l’aplicació d’un índex de referència que s’aplica sobre els preus de lloguer d’habitatges.

La llei, però, exclou del seu àmbit d’aplicació aquelles tipologies de contractes especials, com podrien ser els que fan referència a habitatges socials, assistencials o altres i aquells documents que van ser signats abans de l’any 1995.

ZONES DE TENSIÓ • L’aplicació d’aquesta normativa permet a les administracions competents qualificar determinades zones del territori com a àrees de mercat d’habitatge tens. A més, aquesta denominació permet subjectar els arrendaments que es concloguin en aquestes àrees a un règim de contenció de rendes.

Ara bé, com i quan es posa en marxa aquest mecanisme? La mateixa norma aplica aquesta declaració en els municipis que disposen d’un índex de referència de preus en què els preus del lloguer han sofert un increment superior al 20 % en el període comprès entre els anys 2014 i 2019. Aquesta llista contempla també els municipis inclosos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona o els que tinguin una població superior als 20.000 habitants.

D’aquesta declaració se’n dedueix, per tant, que la llei ha inclòs directament i de manera transitòria aproximadament una seixantena de municipis catalans en aquesta categoria, entre els quals, les quatre capitals de província de Catalunya: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

PREU SOTA CONTROL • En les zones declarades com a àrees amb mercat d’habitatge tens, el preu del lloguer no pot augmentar respecte al contracte anterior i no pot superar l’índex de referència de preus de la Generalitat.
Aquestes característiques inclouen algunes excepcions, com ara si hi ha alguna relació de parentesc entre l’arrendador i l’anterior arrendatari o bé si hi ha situació de vulnerabilitat del propietari. La norma també estableix quines han de ser les sancions corresponents per als casos d’incompliments d’aquestes clàusules.

Tot i que la Llei va entrar en vigor encara no fa ni dues setmanes, en la data d’avui no sembla que els anuncis de les immobiliàries contemplin l’aplicació d’aquesta normativa. Fent un cop d’ull a les ofertes d’aquests negocis, podrem observar que en moltes no s’hi respecten els criteris establerts en una normativa que, ja des d’abans de la seva aprovació, ha creat molta polèmica per a ambdues parts d’un contracte d’arrendament. La llei exclou els contractes considerats com a especials i els signats abans del 1995.

Article publicat a La Terra núm. 467, del mes d’octubre de 2020. Font: Elaboració pròpia.