Actualitat

L’assistència en viatge

Vehicles • Amb vista al temps de més mobilitat, repassem les cobertures habituals de l’assistència en carretera Persones • Les cobertures de viatge poden ser a l’assegurança de circulació d’un vehicle, l’assegurança de la llar i l’assegurança de viatge

Ja ha arribat l’estiu i molta gent aprofita el bon temps i les vacances de la feina per viatjar i gaudir del temps lliure. És el període de l’any que es realitzen més desplaçaments amb cotxe i quan més probabilitats hi ha de tenir una avaria o pitjor, un accident; necessitarem una assegurança que garanteixi una bona cobertura d’assistència en viatge tant per al vehicle com per a les persones.

Perquè la companyia d’assistència en viatge presti els serveis contractats a la pòlissa és imprescindible que siguin autoritzats per aquesta mateixa. Això vol dir que és important tenir sempre a l’abast el número de de telèfon d’assistència en viatge de l’entitat asseguradora per comunicar la incidència i sol·licitar la prestació del servei, i no pas contractar serveis per compte propi perquè no els reemborsaran, fora que sigui per causa de força major, tot i així, hi ha problemes.

Cobertures per al vehicle • L’assistència actua només quan el vehicle no pot circular, ja sigui a conseqüència d’una avaria mecànica o d’un accident. Normalment, la cobertura geogràfica a part de l’Estat Espanyol inclou tota Europa i països de la riba del Mediterrani, que són els llocs més habituals de desplaçaments amb vehicle.

Les cobertures més habituals són, en primer lloc, reparació en carretera (els recanvis o peces sempre seran a càrrec de l’assegurat). Segon, remolcatge del vehicle. Elecció del taller on es pot remolcar el vehicle, no sempre és el de l’assegurat, hi pot haver limitacions geogràfiques (dins d’un radi de quilòmetres comptats des del domicili del client es pot triar el taller, més enllà serà la companyia qui decidirà), o econòmiques (fins a una certa quantitat econòmica del cost de la grua). Tercer, despeses de custòdia, per si el vehicle s’ha de guardar en algun lloc tancat fins que es pugui remolcar al taller. Quart, rescat o salvament, per bolcada o caigudes per desnivell a causa de sortides de la via.Cinquè, canvi de pneumàtics per punxada. Sisè, enviament de combustible (el cost del combustible a càrrec de l’assegurat). Setè, trasllat i repatriació del vehicle de l’estranger, quan el vehicle hagi de menester un temps mínim de reparació. Vuitè, si l’avaria o accident es produeix en llocs no aptes per a la circulació la companyia d’assistència pot no donar cobertura o oferir-la de manera molt limitada.

Cobertures per les persones • L’assistència en viatge per a persones és una garantia que la podem trobar dins d’assegurances de diferents productes: assegurança de circulació d’un vehicle (les garanties que s’ofereixen a les persones no van lligades al fet de viatjar o no amb el cotxe assegurat a la pòlissa), assegurança de la llar (algunes pòlisses de llar ofereixen cobertures per l’assegurat en desplaçaments), assegurança de viatge.

Normalment, cobreixen l’assegurat, la parella i els descendents que convisquin amb ell, afegint-hi els ocupants del vehicle, si parlem d’una assegurança de circulació.

Les cobertures més habituals són, en primer lloc, transport sanitari o repatriació per malaltia o accident. Incloent-hi els ocupants del vehicle assegurat. Segon, despeses d’allotjament en cas que el vehicle no es pugui reparar el mateix dia de l’avaria o accident. Tercer, retorn avançat per mort d’un familiar. Quart, despeses mèdiques a l’estranger, incloent-hi el desplaçament d’un familiar en cas d’hospitalització. Cinquè, pèrdua d’equipatges a l’estranger. Sisè, repatriació per mort de l’assegurat i trasllat d’acompanyants fins al domicili o lloc d’inhumació.

Ara bé, si una persona realitza un viatge a l’estranger, especialment a països fora de la Unió Europea, i necessita unes cobertures més àmplies (defensa jurídica, responsabilitat civil, etcètera) recomanem que contracti una assegurança temporal personal d’assistència en viatge.

Article publicat a La Terra núm. 436, del mes de juny 2017. Font: Elaboració pròpia.