Actualitat

Legalització de llibres a les societats mercantils

El 28 de setembre de 2013, es va publicar en el BOE la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Una de les novetats que introdueix la Llei es refereix a la manera de dur a terme la legalització dels llibres obligatoris per part de les societats mercantils.

La nova normativa estableix el sistema de legalització de llibres corresponents a les societats mercantils en format electrònic i presentats per via telemàtica en el Registre Mercantil. Aquesta obligació serà aplicable als llibres obligatoris de totes classes respecte d’exercicis oberts a partir del dia 29 de setembre de 2013.

Tots els llibres que obligatòriament han de portar les societats mercantils hauran d’emplenar-se en suport electrònic i presentar-se dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici social.

Els llibres que obligatòriament han de legalitzar-se són els següents:

  • Llibres comptables: Diari i balanços.
  • Llibre d’actes de la Junta.
  • Llibre registre de socis.

Per als exercicis iniciats a partir del 29 de setembre de 2013, no serà possible la legalització de llibres en suport paper, en conseqüència la presentació dels llibres corresponents a l’exercici 2014, resulta obligatòria realitzar-la en format electrònic abans del proper 30 d’abril del 2015.

Els llibres enquadernats en blanc i ja legalitzats només podran ser utilitzats per a comptabilitats, contractes i actes d’exercicis oberts abans de 29 de setembre de 2013. Una vegada finalitzat aquest últim exercici social, es procedirà al tancament dels mateixos mitjançant diligència que es presentarà, en el primer enviament telemàtic d’aquests llibres.

Cal destacar que la introducció d’aquesta nova normativa no ha comportat cap alteració en els subjectes obligats a legalitzar els llibres ni en els llibres objecte de legalització, que segueixen sent els mateixos, el canvi recau en la forma d’elaboració i presentació dels mateixos.

Per qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb nosaltres per mitjà de qualsevol de les nostres oficines.