Actualitat

Les mesures de suport econòmic davant del coronavirus

D’ençà que ens vam veure colpejats per la crisi de la covid-19 i la situació de confinament posterior, s’han dictat un seguit de decrets per tal de donar cobertura a la situació excepcional que estem vivint, de la millor manera possible, entre els quals cal destacar el Reial Decret-Llei 11/2020, del 31 de març, de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la covid-19. A continuació s’exposa en què consisteix.

MESURES DE PROTECCIÓ DE FAMíLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES

A fi d’evitar un empitjorament de la situació de vulnerabilitat en què es troben moltes persones, s’adopten mesures dirigides a facilitar el pagament dels lloguers, a evitar que la càrrega econòmica es traslladi als petits propietaris i a la mobilització de recursos econòmics per fer efectives les següents mesures:

 1. a) se suspenen els desnonaments, es prorroguen extraordinàriament els arrendaments urbans d’ús d’habitatge habitual i es preveu una moratòria dels pagaments de les rendes de lloguers així com del deute hipotecari. La moratòria s’aplica també per a aquells particulars que tinguin immobles arrendats pels quals no rebin renda, degut a l’aplicació de les mesures esmentades en favor dels arrendataris.
 2. b) també se suspenen les obligacions dels contractes de crèdit no hipotecari.
 3. d) es garanteixen els subministraments bàsics d’energia elèctrica, productes derivats del petroli, gas natural, aigua, i serveis de telecomunicació fixa i mòbil, els quals no es podran suspendre mentre duri l’estat d’alarma.
 4. e) s’aprova una línia d’avals per part de l’Estat per cobrir el finançament a arrendataris i es crea un nou programa d’ajudes per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la covid-19 en els arrendaments d’habitatge habitual.
 5. f) s’amplien les situacions en les quals es podran retirar els diners dipositats en plans de pensions, amb caràcter excepcional.

Totes aquestes mesures podran ser aplicables quan les persones afectades es considerin en situació de vulnerabilitat, ja sigui prèvia a la crisi de la covid-19 o provocada per aquesta, i la seva durada està vinculada a l’estat d’alarma, pel temps que duri aquesta situació d’emergència sanitària.

EMPRESARIS I AUTÒNOMS

Per a aquest col·lectiu, s’aproven les mesures següents per alleugerir-los la càrrega econòmica, essencialment per despeses fixes:

 1. a) s’ajorna durant 6 mesos el pagament de les contribucions a la Seguretat Social per part d’empreses i treballadors per compte propi: aportacions empresarials a la cotització de la Seguretat Social i a les quotes dels autònoms.
 2. b) s’estén la moratòria del deute hipotecari als autònoms, empresaris i professionals en relació amb els immobles afectes a la seva activitat econòmica.
 3. c) es permet a autònoms i empreses suspendre temporalment els contractes de subministrament o modificar-ne les condicions, sense penalització.

PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

S’adopten mesures destinades a protegir els consumidors en referència a aquelles prestacions contractades que no es podran executar com a conseqüència de l’estat d’alarma. Així:

 1. a) es podrà resoldre el contracte durant un període de 14 dies d’ençà que s’adopti aquesta mesura.
 2. b) en els contractes de prestació de serveis de tracte successiu –com pot ser la quota d’un gimnàs– es paralitzarà el cobrament de noves quotes fins que es pugui tornar a prestar el servei amb normalitat.
 3. c) en la prestació de serveis combinats –com els viatges–, el consumidor pot optar per un reemborsament o per fer ús d’un val facilitat per l’empresa o agent en qüestió que podrà bescanviar per un servei similar.