Actualitat

Les novetats i els canvis fiscals en les societats

Compliments: cal tenir especial cura en les accions per no haver de fer front a requeriments i possibles sancions futures.

Declaracions: les despeses associades als habitatges, als vehicles i als viatges personals són les més discutides per l’Administració.

Davant de l’obligació de complir amb la normativa fiscal i de la interpretació que d’aquesta en fa l’Agència Tributària, els contribuents necessiten cada cop més mantenir-se al dia de les novetats i canvis per tal de poder anticipar-se a aquelles situacions que els puguin suposar un risc fiscal.

En aquest sentit, l’Administració estableix unes pautes generals d’interpretació aplicables als tributs amb l’objectiu de reduir el risc si se segueixen aquestes indicacions. Així, a través de la seva darrera nota de març del 2019 es fa referència, d’una banda, a la interposició de societats per part de persones físiques i, de l’altra, a la possessió de béns de caràcter i ús personal a través de societats.

Resulta imprescindible, doncs, especificar a quines accions o situacions s’està referint l’Administració i sobre les quals, per tant, cal tenir especial cura per no haver de fer front a requeriments i possibles sancions futures.

PRÀCTIQUES PERSEGUIDES • La premissa principal de la qual es parteix i, conseqüentment, aquella que ens interessa a efectes fiscals, és la persecució d’aquelles pràctiques realitzades únicament amb la finalitat de reduir de manera il·lícita els impostos pagats mitjançant estructures societàries en les quals, suposadament, s’està realitzant una activitat. En concret, es posa èmfasi en els següents casos:

-En primer lloc, quan es faci ús d’una societat i aquesta no disposi ni de mitjans personals ni materials per poder realitzar l’activitat per a la qual va ser creada i que aparenta realitzar. Hisenda interpretaria aquests supòsits mitjançant la figura de la simulació per societat interposada i que comportaria, a més de la regularització fiscal pertinent, la sanció i el pagament dels interessos de demora corresponents.

-En segon lloc, quan es faci ús d’una societat que, tot i disposar de mitjans personals i materials, aquests no s’utilitzin efectivament en la realització de l’activitat. La resposta de l’Administració es traduirà en una regularització i la corresponent sanció quan hi hagi una reducció dels impostos pagats per la societat, derivats de la deducció d’aquestes despeses.

I, per concloure, també estaran en el punt de mira d’Hisenda aquelles situacions en les quals es pugui produir una confusió entre el patrimoni del soci i el patrimoni de la societat. Aquest darrer supòsit és potser la conjuntura que genera, valgui el mot, més confusió, ja que atendre les necessitats del soci no pot suposar un avantatge fiscal per a la societat en la mesura que aquesta es dedueixi la despesa i, en el seu cas, la quota de l’IVA per l’adquisició de béns que tinguin com a finalitat l’ús particular per part del soci.

Entre les despeses més qüestionades per l’Administració, hi ha les associades als habitatges (tant els habituals com les segones residències), als vehicles (el manteniment i les reparacions) i als viatges personals. En aquest sentit, l’Administració subratlla que es perseguiran conductes com la realització de contractes simulats per a l’ús per part del soci dels béns propietat de la societat a preus per sota del seu valor de mercat.

ESTRUCTURA COHERENT • Amb totes aquestes qüestions no es pretén impossibilitar o dificultar que les persones físiques puguin desenvolupar activitats lliurement com a persones físiques i/o a través d’una societat, si bé es requereix una estructura coherent per a la realització de les activitats que no tinguin com a única finalitat la de l’estalvi fiscal.

Davant de la possibilitat que, per desconeixement, us pugueu trobar en alguna de les situacions detallades anteriorment, us emplacem a consultar els nostres professionals en l’àmbit fiscal per tal que us assessorin en tots aquells dubtes que es puguin tenir i es puguin resoldre satisfactòriament.

Article publicat a La Terra núm. 454, del mes d’abril de 2019. Font: Elaboració pròpia.