Actualitat

Serveis Laborals_

Les principals novetats a la normativa Laboral per l’any 2015

Tot seguit li fem un breu resum de les novetats a la normativa Laboral per l’any 2015 que poden ser del seu interès:

 1. Increment del salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2015 en 21,62 euros/dia, 648,60 euros/mes i de 9.080,40 euros/any.
 2. Manteniment de les bonificacions per les noves altes d’autònom o per aquells que no haguessin estat d’alta en el règim d’autònoms, en els 5 anys anteriors, i no tinguin treballadors per compte aliena
 3. Pròrroga de l’aplicació de la tarifa plana fins el 31/03/2015, per aquelles empreses que facin contractes indefinits entre el 1 de gener i el 31 de març del 2015. Important queda exclòs el sistema especial agrari.
 4. Nou model de nòmina on s’afegeix la informació relativa a la part de la cotització que correspon a l’aportació empresarial. Fins ara en els rebuts de salaris únicament constava la base de cotització i el tipus de retenció corresponent a l’aportació del treballador però no l’aportació de l’empresari. Aquest model ja s’utilitzarà al mes de gener.
 5. Canvi de criteri en la valoració de les retribucions en espècie concedides pels empresaris als seus treballadors. Aquestes es determinaran pel cost mitjà que suposi el lliurament del bé, dret o servei objecte de la retribució (abans s’aplicava el valor de mercat), a excepció de les següents, que la valoració es determinarà segons el reglament del IRPF:
 6. Utilització d’habitatges: La valoració en el cas d’habitatges serà del 5% del valor cadastral per als immobles revisats i que hagin entrat en vigor en el període impositiu o en el termini dels deu períodes impositius anteriors.
 7. Utilització o lliurament de vehicles automòbils: La valoració per a la utilització o lliurament de vehicles automòbils podrà ser del 20% del cost d’adquisició i aquesta es podrà reduir fins a un 30% quan es tracti de vehicles considerats eficients energèticament.
 8. La Reforma fiscal  estableix  les següents retencions:
  novetats_laboral_2015

 9. Aprovació de la llei de mútues
  • Es reforma la prestació per cessament de l’activitat dels treballadors autònoms amb l’objectiu de simplificar els tràmits per accedir-hi  i fer mes assequible la seva percepció.
  • Els convenis d’associació i els documents d’adhesió tindran una dura d’un any, prorrogables per períodes d’igual durada.
  • S’aixeca la moratòria i es pot canviar de mútua.

També li recordem la obligatorietat de tenir contractada l’assegurança de mort o invalidesa per accident de treball que marca el conveni col·lectiu que li es d’aplicació, així com la Prevenció de Riscos Laborals i la vigilància de la salut degudament contractada i actualitzada. L’assegurança de conveni i moltes altres poden ser contractades en condicions molt favorables a través de la corredoria d’Assegurances d’Agroxarxa,

Si esteu interessats en ampliar la informació, podeu enviar-nos un missatge a agroxarxa@agroxarxa.com, mitjançant aquest formulari o bé seguint-nos a Twitter o Facebook.