Actualitat

Llei de l’IVA: Construcció i rehabilitació

La Llei 7/2012 aprovada recentment, ha introduït un important canvi a la normativa de l’IVA que pot afectar a molts empresaris i professionals (no “particulars”) que intervinguin en les obres d’URBANITZACIÓ de terrenys o la construcció o rehabilitació d’EDIFICACIONS, el PROMOTOR, el CONTRACTISTA i el SUBCONTRACTISTA.

Es tracta d’un nou supòsit d’ inversió del subjecte passiu, que va entrar en vigor el passat 31 de octubre de 2012.

La novetat implica que, l’emissor de la factura (qui fa la obra) l’haurà d’emetre sense IVA indicant a la factura que “es tracta d’una operació amb aplicació de la inversió del subjecte passiu  prevista a l’art.84.Un .2º f) de la Llei 37/1992 de l’IVA”.

Per tant, el receptor de la factura (destinatari de l’operació) serà qui hagi d’autorrepercutir-se l’impost repercutint-lo i suportant-lo a la seva declaració-liquidació de l’IVA i anotant el moviment en el llibre registre de l’IVA.

Ha de tenir-se en compte que el destinatari de l’operació ha de ser un empresari o professional i que la inversió del subjecte passiu afecta a tots els agents intervinents en l’operació.

En el cas per exemple d’un empresari agrícola acollit al Règim Especial de l’Agricultura de l’IVA que realitzi la construcció d’alguna edificació, rebria una factura sense IVA i hauria de presentar el model 309 per ingressar a hisenda l’IVA suportat per la inversió del subjecte passiu.

S’han introduït dos altres supòsits d’inversió del subjecte passiu relacionat amb la transmissió d’immobles:

  • Quan s’hagi renunciat a l’exempció en el cas d’entregues de terrenys no edificables, segones i posteriors entregues d’edificacions. Anteriorment aquestes operacions es facturaven amb IVA.
  • Quan l’entrega es produeixi en execució de la garantia constituïda sobre els béns immobles (supòsit previst en els casos d’entrega de l’immoble en concepte de dació en pagament).