Actualitat

La mediació en l’àmbit del Dret Privat

La mediació en el àmbit del Dret Privat. Una solució no judicial als conflictes generats en el món rural.

Al 2009, s’aprovà la Llei de Mediació en l’Àmbit Privat, com una resposta a l’alta judicialització dels conflictes entre persones, i també la de fer possible –en paraules de la pròpia llei- ”l’obtenció de solucions responsables, autogestionades i eficaces als conflictes, que assegurin el compliment posterior dels acords i que preservin la relació futura entre les parts.” Així, al seu art. 1, defineix la mediació i fixa les seves finalitats:

 “Concepte i finalitat de la mediació

1. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per mediació el procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral.

2. La mediació, com a mètode de gestió de conflictes, pretén evitar l’obertura de processos judicials de caràcter contenciós, posar fi als ja iniciats o reduir-ne l’abast.”

De manera que davant de qualsevol conflicte en l’àmbit del Dret Privat les parts implicades, de forma voluntària, amb l’ajuda d’un professional acreditat i format com a mediador intenten arribar a acords i pactes sense necessitat d’acudir als Tribunals.

Donades les característiques dels conflictes existents en el mon rural i agrari la mediació pot constituir-se com una eina molt vàlida a l’efecte de resolució pactada, més si atenent a que a la majoria de conflictes els subjectes han de seguir convivint, només hem de pensar en alguns dels conflictes més comuns de veïnatge, servituds, atermenaments, fitament de finques, immissions, etc. En molts casos la judicialització dels conflictes en el mon rural i agrari no poden donar resposta als problemes existents, sinó que fomenten o generen una espiral de procediments judicials que no arriben a la qüestió de fons, moltes vegades d’indole estrictament personal.

Són principis bàsics de la mediació la voluntarietat, la imparcialitat i neutralitat de la persona mediadora, la confidencialitat, de caràcter personalíssim; és a dir no hi caben representants o intermediaris i la bona fe.

La mediació s’inicia amb una sessió informativa en el que les parts present reben la informació dels avantatges, els principis i les característiques de la mediació. Una vegada acceptada per les parts la mediació existeix una reunió prèvia en la qual s’emmarca el conflicte, les qüestions que han de ser objecte de la mediació i la planificació de les sessions, totes aquestes qüestions s’estableixen en una acta que haurà de ser signada per les parts i la persona mediadora. La mediació no pot tenir una durada superior als 60 dies hàbils. Al final de la mediació s’estén una acta en la que han de constar els acords, si no s’ha arribat a acord a l’acta només ha de constar aquest fet.

Recentment Agroxarxa ha efectuat una sèrie d’accions encaminades a donar a conèixer la mediació com a eina de resolució de conflictes en el mon agrari. Així, ha signat conveni amb la Conselleria de Justícia a efecte de constituir-se con a punt d’informació de mediació.

També ha participat, junt amb el Col·legi d’Advocats de Reus, en la formació d’advocats en eines i coneixements tècnics bàsics de la realitat agrària i del territori, d’aquesta manera, els enginyers tècnics agrícoles, en Ramon Redolat Sardañons i en Lluís Ubach Mas, responsables dels serveis d’Assessorament en Defensa dels Afectats en Procediments Expropiatoris i d’Enginyeria Agrària d’Agroxarxa, SLU, al llarg de dos dies han mostrat com els enginyers poden posar el seu coneixement al servei dels mediadors per arribar a millors i més informats acords.

La pròpia Llei de Mediació ja preveu que la persona mediadora “pot comptar amb la col·laboració de tècnics, perquè intervinguin com a experts”, en el cas de la mediació en el mon rural, sens dubte, ajudarà a l’èxit de la resolució dels conflictes i/o problemes, facilitant la possibilitat i l’execució dels acords presos per les parts.

La mediació es constituirà en un futur como una alternativa molt eficaç en la resolució de tota mena de problemes generats en el mon rural i agrari.