Actualitat

Serveis Laborals_

Mesures per afavorir la contractació de treballadors

MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ ESTABLE I LA MILLORA DE l’OCUPABILITAT DELS TREBALLADORS

El dia 22 de desembre del 2013 va entrar en vigor el Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i la millora de l’ocupabilitat dels treballadors.

Cal destacar els següents punts:

FOMENT DEL TREBALL A TEMPS PARCIAL I DE LA FLEXIBILITAT EN EL TEMPS DE TREBALL

a) Modificacions en el contracte a temps parcial (article 12 de l’Estatut dels Treballadors)

Fins ara en el contracte a temps parcial hi havia de figurar la distribució diària, setmanal, mensual o anual de les hores ordinàries de treball. Ara solament cal que hi figuri la forma de distribució d’aquestes hores, segons el previst en el conveni col·lectiu aplicable.

No es poden fer hores extraordinàries, excepte en cas de prevenció o reparació de sinistres i altres danys extraordinaris i urgents.

Hi ha canvis en el règim de les hores complementàries:

  • Cal que estiguin previstes prèviament en un pacte escrit.
  • Es poden pactar en tot tipus de contracte a temps parcial (indefinit o temporal), excepte si la jornada ordinària és inferior a 10 hores setmanals.
  • Poden ser fins el 30% de les hores ordinàries (fins ara era fins el 15%). El conveni col·lectiu pot establir un altre còmput, entre el 30% i el 60%.
  • L’empresari ha de preavisar la seva realització en un termini de 3 dies (abans 7). El conveni col·lectiu pot determinar un termini inferior.
  • La negativa del treballador a realitzar-les es pot sancionar.
  • Al marge del pacte d’hores complementàries, l’empresa pot oferir al treballador amb contracte indefinit la realització d’hores complementàries voluntàries fins a un màxim del 15% de les hores ordinàries (ampliable al 30% per conveni col·lectiu). Són d’acceptació voluntària i la no acceptació per part del treballador no es pot sancionar.

La jornada feta en els contractes a temps parcial (hores ordinàries + complementàries) s’ha de registrar dia a dia i comptabilitzar mensualment. L’empresari ha de lliurar, amb la nòmina, el resum de totes les hores realitzades al mes. Si no ho fa, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova que acrediti el caràcter parcial dels serveis. A excepció de les empleades de la llar contractades a temps parcials.

b) Modificacions en el període de prova (article 14 de l’Estatut dels Treballadors).

Els contractes de durada determinada (article 15 de l’ET) concertats per una durada inferior a 6 mesos, tenen un període no superior a 1 mes. El conveni col·lectiu pot disposar una altra cosa.

c) Modificacions en la distribució irregular de la jornada (article 34 de l’Estatut dels Treballadors). Es determina que la compensació de les diferències en la distribució irregular de la jornada, per excés o per defecte, entre la jornada feta i la durada màxima de la jornada ordinària legal o pactada, es faci en el termini de 12 mesos des que es produeix. Per conveni col·lectiu o per pacte de l’empresa i els representants dels treballadors es pot determinar una altra cosa.

d) Modificació de la reducció de jornada per raó de guarda legal de menors (article 37 de l’ET). Es pot reduir la jornada entre 1/8 i 1/2 de la seva durada per guarda legal de menor de 12 anys a càrrec (fins ara era per menors de 8 anys).

CONTRACTE DE TREBALL PER TEMPS INDEFINIT DE SUPORT ALS EMPRENEDORS

Possibilitat de realitzar-se a temps parcial (article 4 de la Llei 3/2012).Aquesta modalitat contractual pot ser a temps parcial. Fins ara solament podia ser a jornada completa.  La compatibilitat del 25% de la prestació amb aquest contracte, solament es podrà fer si se celebra a jornada completa. No si es fa a temps parcial que, en aquest cas, serà segons les normes ordinàries de compatibilitat de prestació o subsidi amb el treball a temps parcial. Els incentius fiscals i les bonificacions a la Seguretat Social seran en proporció a la jornada.

TIPUS DE COTITZACIÓ PER DESOCUPACIÓ EN CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA A TEMPS PARCIAL

Es redueix en un punt. Per al 2014 serà del 8,30 % (6,70% l’empresa i 1,60% el treballador).

BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ PELS TREBALLADORS AUTÒNOMS AMB 10 O MÉS TREBALLADORS

La disposició addicional segona estableix que els treballadors inclosos en el Règim Especial de treballadors per Compte Propi o Autònoms que en algun moment de cada exercici econòmic i de forma simultània hagin tingut contractats a un numero de treballadors per compte aliè igual o superior a 10, la base mínima de cotització per a l’exercici següent tindrà una quantia igual a la corresponent pels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del RG, sent la base mínima de 1.051,50 euros.

Així mateix estableix que aquesta base també serà d’aplicació als autònoms societaris (socis treballadors amb el control efectiu de la societat, socis treballadors de societats laborals i administradors. A excepció d’aquells que causin alta inicial durant els primers 12 mesos).

CONCEPTES COMPUTABLES A LA BASE DE COTITZACIÓ

La disposició final tercera modifica l’article 109 de la LGSS en quant als conceptes computables a la base de cotització del RGSS.

Segons l’anterior, es defineixen com a conceptes inclosos a la base, entre d’altres, els següents:

  • La totalitat de l’import abonat als treballadors per plusos de transport i distància.
  • Millores de les prestacions de Seguretat Social, excepte les corresponents a la incapacitat temporal.
  • Assignacions assistencials, excepte les corresponents a despeses d’estudis del treballador o assimilat, quan siguin exigits pel desenvolupament de les seves activitats o les característiques del lloc de treball.
  • La totalitat de les despeses normals de manutenció i estada generats en el mateix municipi del lloc del treball habitual del treballador i del que constitueixi la seva residència.

Tenint en compte que l’entrada en vigor del present Reial decret llei és el 22 de desembre, les empreses hauran d’incloure els nous conceptes de forma efectiva a les bases de cotització corresponents a la liquidació del mes de desembre que es presenten al gener.

Amb la finalitat de facilitar el compliment de l’obligació de cotitzar per aquests conceptes inclosos a la base de cotització, les empreses que no hagin pogut incloure els mateixos en les liquidacions a presentar en el mes de gener i/o febrer (referits als períodes de liquidació de desembre i gener), podran presentar les mateixes fins al 31 de març de 2014. En aquests casos, a través de la liquidació complementària de tipus L03 especificant com a data de control la data de publicació en el BOE del present Reial decret llei. A aquest efecte, mitjançant resolució del Director General de la Tresoreria General de la Seguretat Social s’autoritzarà, per al conjunt de les empreses, l’ingrés sense recàrrec de les quotes derivades per aquests conceptes de cotització fins al 31 de març de 2014.

DECLARACIÓ DE SALARIS

La Disposició Final Tercera del Reial decret llei 16/2013 de 20 de desembre, modifica l’article 109 de la LGSS establint l’obligació per als empresaris, de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en cada període de liquidació l’import de tots els conceptes retributius abonats als seus treballadors, amb independència de la seva inclusió o no a la base de cotització a la Seguretat Social i encara que resultin d’aplicació bases úniques. Per donar compliment a això, la TGSS ha dissenyat un nou fitxer denominat “Conceptes Retributius Abonats” (CRA) que s’haurà de remetre a través del Sistema Red, en el qual les empreses hauran de subministrar mensualment la informació sobre els conceptes retributius abonats determinants de la cotització realitzada durant aquest mes.

Per a més informació sobre aquest fitxer es pot consultar al Manual d’Instruccions Tècniques que es troba disponible a la pàgina web de la Seguretat Social en la següent ruta: Sistema Red » REd Internet » Documentació REd Internet » Instruccions Tècniques

Aquests fitxers s’hauran de remetre a partir de març de 2014.