Actualitat

Mesures per combatre l’habitatge precari

La nova llei catalana de regulació dels preus del lloguer vol combatre els preus abusius en les zones considerades tenses.

A mesura que l’economia es va anar recuperant de la crisi financera internacional, els preus del lloguer a Catalunya van anar pujant de manera significativa (al voltant d’un 30 %), fins a situar-se –en certes zones– a uns preus insostenibles que fan gairebé impossible l’accés a l’habitatge per un gran nombre d’individus.

En conseqüència, moltes persones s’han vist obligades a marxar de les àrees metropolitanes per la impossibilitat de fer front als lloguers i ens trobem que –amb l’agreujant de la pandèmia sanitària actual– cada cop són més els joves que no poden independitzar-se pel preu dels lloguers, fet que converteixels pisos de les àrees metropolitanes, inevitablement, en pisos turístics.

Des de la Generalitat, en un intent de pal·liar aquesta situació, es va promulgar la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, amb la qual es pretenen regular els preus dels lloguers mitjançant un règim excepcional de contenció de rendes, aplicable en aquelles zones de mercat identificades com a d’habitatge tens.

Aquesta normativa és una mesura temporal i excepcional, amb una durada màxima de 5 anys. Té l’objecte de és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge que, o bé es destinin a habitatge habitual o bé estiguin situats en una zona d’habitatge tens.

En aquests contractes, el preu de renda no podrà ultrapassar el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues, incrementat o minorat, com a màxim, en un 5 % o, si l’habitatge va ser arrendat en els 5 anys anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei, la renda no podrà ser superior en un 5 % a l’establerta en el contracte anterior.

Zones i beneficiaris. Es considera zona d’habitatge tens aquells municipis o parts de municipis on la mitjana del preu del lloguer hagi crescut sostingudament per sobre de la mitjana del territori de Catalunya; on la càrrega del cost del lloguer en el pressupost familiar superi de mitjana el 30 % dels ingressos de les llars, o bé el 30 % de la renda mitjana dels menors de 35 anys o bé on els lloguers hagin experimentat, en els últims 5 anys, un creixement d’un 3 % per sobre de l’IPC.

D’això se’n poden beneficiar totes aquelles persones que subscriguin un contracte d’arrendament d’habitatge amb posterioritat a l’entrada en vigor de la normativa, sempre i quan no es tracti d’immobles considerats de luxe o de protecció oficial. És obligació de qui oferta l’arrendament informar dels preus de referència i, si escau, del preu de renda del darrer contracte.

Hi ha excepcions en virtut de les quals no procedeix l’aplicació dels límits al preu del lloguer, o bé, tot i ser aplicables, poden ser incrementats. Per tant, és recomanable assessorar-nos abans de signar cap contracte.
Així doncs, cal tenir present les mesures de la nova normativa abans de signar un contracte, per tal d’assegurar que el preu de renda és adequat.

Article publicat a La Terra núm. 468, del mes de novembre de 2020. Font: Elaboració pròpia.