Actualitat

Mesures per les persones autònomes derivades del RD 24/2020

El Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, recull les següents mesures per les persones autònomes.

Exempció en la cotització

Les persones treballadores autònomes que hagin percebut la prestació extraordinària de cessament de durant l’estat d’alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març i compleixin el següents requisits tindran dreta a una exempció en la cotització .

Requisits.

 • L’autònom ha d’estar en situació d’alta en la TGSS a data 30/6.
 • Ha d’haver vingut percebent la prestació de cessament fins al 30/06 o, si no ho havia sol·licitat i tenia dret, sol·licitar-ho abans del 31/07.
 • No haver sol·licitat la prestació per cessament d’activitat regulada en el RDL 24/202.

Exempcions en la cotització

 • Juliol 100%
 • Agost 50%
 • Setembre 25%

Prestació de cessament d’activitat i treball per compte propi.

Requisits.

 • Ha d’haver vingut percebent la prestació per cessament fins al 30/06 o, si no ho havia sol·licitat i tenia dret, sol·licitar-ho abans del 31/07
 • L’autònom ha d’estar en situació d’alta en la TGSS a data 30/06, ja que la mesura té per objecte compatibilitzar la prestació amb el treball autònom.
 • Tenir coberta la carència mínima de 12 mesos de cotització en cessament d’activitat immediatament anteriors i consecutius. Pel que:
  • Altes d’autònoms a partir del 01/08/2019, no tenen dret a la prestació perquè no podran acreditar la carencia de 12 mesos.
  • Autònoms sense la cobertura TAST normal, per exemple, els agraris o Tarifa plana.
 • No haver complert l’edat ordinària per a jubilar-se, tret que no tingués la cotització requerida per a això:
  • Si té el període cotitzat per a jubilar-se i no l’hagi fet, no puc sol·licitar la prestació.
  • Jubilats actius sí que tenen dret a la prestació.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social:
 • Si tenen treballadors a càrrec, acreditar el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social (declaració responsable en la sol·licitud).
 • Acreditar una reducció en la facturació durant el 3er Trimestre de 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període del 2019
 • No haver obtingut durant el 3er Trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 € (1.939,58 € mensuals).

Sol·licituds.

 • Sol·licituds presentades fins al 15 de juliol, tindran data d’efecte 1 de juliol i com a màxim fins al 30 de setembre. Per tant, el període màxim de prestació és de 3 mesos.
 • Sol·licituds presentades a partir del 16/07, tindran data d’efecte de l’endemà a la presentació de la sol·licitud.
 • La data màxima per a sol·licitar és fins al 30/09.

Prestació econòmica i durada.

 • La quantia a percebre és la mitjana de la base de cotització dels 12 mesos anteriors.
 • El període tingut en compte, amb independència de la data de presentació, serà de juliol 2019 a juny 2020.
 • S’abonarà el 70% d’aquesta base de cotització amb el topall mínim i màxim del IPREM.
 • Es tindran en compte els fills a càrrec.
 • Període d’abonament és de màxim 3 mesos per a les sol·licituds presentades fins al 15/07.
 • Per a les sol·licituds presentades a partir del 16/07, s’abonarà a partir de la data de presentació i fins al 30/09.

Cotització.

 • S’haurà d’abonar el 28,30% de la base de cotització per prat del treballador autònom.
 • La Mutua abonarà juntament amb la prestació a percebre pel treballador autònom la part de la cotització.

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.

Requisits.

 • Haver estat d’alta i cotitzat durant almenys 5 mesos en el període entre març i octubre, tant de 2018 com de 2019.
 • No haver estat d’alta o assimilada durant el període de 01/03/2018 a 01/03/2020, com a treballador per compte d’altri, més de 120 dies.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat d’alta o assimilada durant els mesos de març a juny de 2020.
 • No haver percebut cap prestació de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a autònom.
 • No haver obtingut durant 2020 uns ingressos que superin els 23.275€ (
 • Trobar-se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

Sol·licituds

 • Les sol·licituds presentades fins al 15 de juliol, tindran data d’efecte 1 de juny i com a màxim fins al 30 de setembre. Per tant, el període màxim de prestació és de 4 mesos.
 • Sol·licituds presentades a partir del 16/07, tindran data d’efecte de l’endemà a la presentació de la sol·licitud.
 • La data màxima per a sol·licitar és fins al 30/09.

Prestació econòmica i durada.

 • La quantia a percebre és el 70% de la base de cotització mínima de l’activitat, ja que no tenen la manca necessària dels 12 mesos.
 • S’aplicaran els topalls mínims i màxims del IPREM.
 • Període d’abonament serà màxim de 4 mesos per a les sol·licituds presentades fins al 15/07.
 • Per a les sol·licituds presentades a partir del 16/07, s’abonarà a partir de la data de presentació i fins al 30/09.