Actualitat

Serveis Laborals_

Mesures de recolzament als emprenedors

El passat 23 de febrer es va publicar el Reial Decret Llei 4/2013 de mesures de recolzament als emprenedors i d’estímul al creixement i a la creació d’ocupació que ha entrat en vigor el dia 24 de febrer de 2013.

Entre les mesures que cal destacar que afecten als treballadors per compte propi i autònoms des del punt de vista de Seguretat Social i a la contractació de treballadors són les següents:

BONIFICACIONS/REDUCCIONS SEGURETAT SOCIAL


TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS (INCLOU SOCIS TREBALLADORS DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT) MENORS DE 30 ANYS O DE 35 EN CAS DE DONES

 • Reducció del 30% del tipus mínim de cotització vigent sobre la base mínima de cotització en contingències comuns.
 • Període a aplicar reducció: 15 mesos següents a la data d’efectes de l’alta.
 • Bonificació del 30% del tipus mínim de cotització vigent sobre la base mínima de cotització en contingències comuns.
 • Període a aplicar bonificació: 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.
 • De forma alternativa, per els menors de 30 anys, tant homes com dones, que siguin noves altes o no haguessin estat d’alta en el règim d’autònoms, en els 5 anys anteriors, i no tinguin treballadors per compte aliè, podran acollir-se a:
  • Reducció equivalent al 80% de la quota per contingències comunes (excepte IT)  durant els 6 primers mesos immediatament següents a la data d’alta.
  • Reducció equivalent al 50% de la quota per contingències comunes (excepte IT)  durant els 6 mesos següents als 6 mesos immediatament següents a la data de l’alta.
  • Reducció equivalent al 30% de la quota per contingències comunes (excepte IT)  durant els 3 mesos següents a l’any dels apartats anteriors.
  • Bonificació equivalent al 30% de la quota per contingències comunes (excepte IT) en els 15 mesos següents al període de reducció (15 mesos).
 • Els treballadors que optin per aquest sistema de reduccions i bonificacions podran acollir-se a les bonificacions i reduccions de menors de 30 anys o de 35 en cas de dones, sempre que el còmput total de les mateixes no superi el termini màxim de 30 mesos.

TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 30%  (INCLOU SOCIS TREBALLADORS DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT) QUE SIGUIN ALTES INICIALS

 • Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota que correspongui aplicar sobre la base mínima per contingències comunes (excepte IT) durant 5 anys.
 • Si tenen menys de 35 anys i siguin altes inicials o no haguessin estat d’alta en el règim d’autònoms  en els 5 anys anteriors podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, (excepte la IT), i no tinguin treballadors per compte aliè.
  • Reducció al 80% durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta.
  • Bonificació del 50% durant els quatre anys anterior següents.
 • Possibilitat de compatibilitzar atur amb treball per compte pròpia, la entitat gestora no cotitzarà a la seguretat social, es necessari que aquesta possibilitat estigui regulada en algun programa de foment de l’ocupació destinat a col·lectius amb major dificultat de inserció en el mercat de treball.

POSSIBILITAT DE COMPATIBILITZAR L’ATUR AMB EL TREBALL PER COMPTE PRÒPIA EN ELS COL.LECTIUS MENORS DE 30 ANYS

 •  Màxim de 270 dies.
 • Menors de 30 anys al inicio de l’activitat per compte pròpia i no tinguin treballadors al seu càrrec
 • Sol·licitar la comptabilització al SPEE en el termini de 15 die des de la data de inicio de l’activitat per compte pròpia ( si no caduca).

AMPLIACIÓ DE LA CAPITALITZACIÓ PER ATUR

 • Que es pugui arribar al 100% del import de la prestació pels menors de 30 anys o dones fins els 35 anys a la data de la sol·licitud.
 • S’han de complir una sèrie de condicions, en el cas de societats mercantils, com mantenir l’activitat durant 18 mesos i no haver tingut vincle contractual amb la societat o cooperativa a la que es pretén adherir-s’hi ni haver estat TRADE.
 •  S’amplien els supòsits als que es pot destinar la capitalització (realització d’assessorament  formació, …per posar en funcionament l’activitat).

SUSPENSIÓ I REANUDACIÓ DEL COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ PER ATUR DESPRÉS DE REALITZAR UNA ACTIVITAT PER COMPTE PRÒPIA

 • En els supòsits de suspensió de la prestació per la realització de treballs per compte pròpia si el autònom es menor de 30 anys, s’amplia el termini de durada de l’activitat  fins a 60 mesos.

OPCIÓ VOLUNTÀRIA DE LA PROTECCIÓ PER CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS PELS RETAS MENORS DE 30 ANYS

 • S’entén que quan es deixi sense efectes el aplaçament durant el anys 2013 de la obligatorietat de la LPGE

INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ.


CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL AMB VINCULACIO FORMATIVA
 • Reducció del 100% quota empresarial de contingències comuns en empreses de menys de 250 treballadors i del 75% en empreses de mes de 250 treballadors, durant 12 mesos inicials sempre que es compatibilitzi treball i formació o justificar haver cursat la citada formació en els 6 mesos previs a la contractació, prorrogables 12 mesos si el treballador continua compatibilitzant treball i formació, o la hagi cursat en els 6 mesos previs a la finalització dels 12 primers mesos.
 • Requisits dels treballadors:
  • No tenir experiència laboral o que aquesta sigui inferior a tres meses.
  • Procedir d’un altre sector d’activitat.
  • Jove aturat menor de 30 anys inscrit ininterrompudament a l’oficina d’ocupació almenys 12 mesos durant els 18 anteriors a la contractació.
 • Els contractes poden ser indefinit o de durada determinada.
 • La jornada pactada no podrà ser superior al 50% a la corresponent a un treballador a temps complert comparable.
 •  No adoptar des de l’entrada en vigor del present RD decisions extintives improcedents en els 6 mesos anteriors al inicio del contracte, aquestes han de ser del mateix grup professional i del mateix centre de treball.
 • Reintegrament del incentiu si no es manté el nivell d’ocupació obtingut amb el contracte almenys el període de durada del mateix o amb un màxim de 12 mesos des de la seva celebració.
 • Es necessari la formalització del contracte per escrit amb els models que estableixi  el SPEE.

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA D’UN JOVE PER MICROEMPRESES O EMPRESARIS AUTÒNOMS

Reducció del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant el primer any del contracte.

 • A temps complet o parcial.
 • Jove aturat de 30 anys.
 • La plantilla màxima en el moment de la celebració del contracte ha de ser igual o inferior a 9 treballadors.
 • No poden haver tingut vincle laboral anterior amb el citat treballador.
 • No haver celebrat amb anterioritat un altre contracte sota aquesta mateixa figura. (a excepció l’extinció sigui per causa justificada prevista en la bonificació anterior, i el període de bonificació del nou i anterior contracte no pot ser superior als dotze mesos).
 • No haver adoptat decisions extintives improcedents, de forma idèntica a l’establert en la bonificació anterior.
 • No es podrà aplicar aquesta bonificació en cas de fixos-discontinus, o es concerti conformement als incentius a la contractació de l’article 2 de la Llei 43/2006, o el contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors establert en l’última reforma laboral.
 • Ha de mantenir-se el contracte almenys durant 18 mesos des de l’inici de la relació laboral., excepte causa extintiva justificada comentada anteriorment.
 • S’exigeix formalització escrita segons model que estableixi el SEPE.
 • Remissió Subsidiària quant a la seva regulació, al que es disposa en el Capítol I, Secció I de la Llei 43/2006 (excepte articles 2.7 i 6.2).

INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ EN NOUS PROJECTES D’EMPRENDIMETN JOVE


Reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social durant els 12 mesos següents a la contractació de treballadors.

 • L’ocupador ha de ser treballador per compte propi menor de 30 anys, sense treballadors assalariats abans de la contractació.
 • Contracte per primera vegada, i de forma indefinida, a temps complet o parcial, a persones aturades d’edat igual o superior a 45 anys, inscrites ininterrompudament com a aturades durant un període de 12 mesos als 18 anteriors a la contractació, o ben hagin esgotat a la desocupació o resultin beneficiàries d’un programa de requalificació professional.
 • Han de mantenir l’ocupació durant 18 mesos, tret que l’extinció sigui per causa no imputable a l’empresari o per no superar el període de prova. En aquest cas, es pot celebrar un nou contracte, però reducció no pot superar el període de 12 mesos aplicable a tots dos contractes.
 • És incompatible amb altres bonificacions.
 • Remissió Subsidiària quant a la seva regulació, al que es disposa en el Capítol I, Secció I de la Llei 43/2006 (excepte article 2.7).

PRIMERA OCUPACIÓ JOVE

Possibilitat de celebrar contractes temporals amb joves aturats menors de trenta anys que no tinguin experiència laboral o sigui inferior a tres mesos.

 • Es remitent a la contractació temporal de l’article 15.1 b) del ET, això és circumstàncies del mercat, acumulació de tasques….
 • En relació a la figura contractual del 15.1 b) matisa que, la causa del contracte serà la primera experiència professional, la durada mínima del contracte serà de tres mesos i la màxima, tret que el Conveni Col·lectiu disposi una altra, serà de sis mesos. En cap cas pot excedir de 12 mesos.
 • Els contractes a temps parcial han de tenir una jornada igual o superior al 75% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable remetent-se a l’establert en l’article 12.1 del *ET.
 • S’ha de formalitzar el contracte per escrit en model SPEE.
 • Mateixes prevencions ja analitzades quan manteniment de nivell d’ocupació aconseguida i l’adopció prèvia de decisions extintives.
 • Remissió Subsidiària quant a la seva regulació, al que es disposa en el Capítol I, Secció I de la Llei 43/2006 (excepte articles 2.7 i 6.2).
 • En cas de conversió a indefinits transcorreguts tres mesos de durada del contracte, es tindrà dret a una bonificació de 500€/any o de 700€/any en cas dones, durant tres anys, sempre que la jornada pactada sigui igual o superior al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable.
 • S’ha de mantenir el nivell d’ocupació durant almenys 12 mesos.

INCENTIUS ALS CONTRACTES EN PRACTIQUES PER LA PRIMERA OCUPACIÓ

 • Es pot contractar en pràctiques a menors de trenta anys, encara que hagin transcorregut 5 o més anys des de la terminació dels corresponents estudis.
 • Reducció del 50% de la quota empresarial per contingències comunes durant la durada del contracte. La reducció aconsegueix el 75% en cas de realització de pràctiques no laborals regulades en el RD 1543/2011 en el moment de la contractació en pràctiques.
 • Necessari formalització escrita amb model SPEE.
 • Remissió Subsidiària quant a la seva regulació, al que es disposa en el Capítol I, Secció I de la Llei 43/2006 (excepte article 2.7).

INCENTIUS A LA INCORPORACIÓ DE JOVES A ENTITATS DE L’ECONOMIA SOCIAL

 • Bonificació 800€/any, durant tres anys en les quotes empresarials a la Seguretat Social.
 • Aplicable a les cooperatives o societats laborals.
 • Que incorporin treballadors aturats menors de 30 anys com a socis treballadors o de treball.
 • En les cooperatives, han d’haver optat per règim de treballadors per compte d’altri segons la Disposició Addicional Quarta del RD 1/1994. (*LGSS).
 • Bonificació 1650€/any en les quotes empresarials a la Seguretat Social durant tota la durada del contracte o durant tres anys en cas de contractació indefinida, per a empreses d’inserció que contractin a menors de 30 anys en situació d’exclusió social incloses en l’article 2 de la Llei 44/2007 que regula empreses d’inserció. Aquesta bonificació no és compatible amb l’establerta en l’article 16.3.a) de la citada Llei 44/2007.

MODIFICACIÓ CONTRACTE EN PRÀCTIQUES

Es modifica article 11.1c) de l’Estatut dels Treballadors, que queda redactat de la següent manera:

Cap treballador podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa o diferent empresa per temps superior a dos anys en virtut de la mateixa titulació o certificat de professionalitat.

Tampoc es podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa empresa per al mateix lloc de treball per temps superior a dos anys, encara que es tracti de diferent titulació o diferent certificat de professionalitat.

A l’efecte d’aquest article, els títols de grau, màster i, si escau, doctorat, corresponents als estudis universitaris no es consideraran la mateixa titulació, tret que en ser contractat per primera vegada mitjançant un contracte en pràctiques el treballador estigués ja en possessió del títol superior que es tracti.