Actualitat

Camp ordi i cel ennuvolat

Millores en la regulació dels contractes de conreu

La setmana passada va publicar al DOGC la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè. la qual entrarà en vigor l’1 de gener del 2018, quan quedarà derogada la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu, encara que, transitòriament, els contractes constituïts abans de la seva entrada en vigor es seguiran regint per les disposicions de la Llei 1/2008.

El Departament de Justícia de l’anterior Govern va iniciar la tramitació de la seva iniciativa de compilació amb el propòsit de deixar desregulades la parceria i la masoveria, ja que, entre altres, desapareixien la durada mínima i les pròrrogues o les despeses (ordinàries i extraordinàries) o les millores (voluntàries o obligatòries) o la successió o l’adquisició preferent, situant-les a relacions contractuals anuals i sense perspectives, una situació de precarietat inacceptable i incomprensible, a més d’una gran inseguretat jurídica i conflictivitat judicial, ja que a la pràctica aquesta inestabilitat frenaria la modernització i innovació en les explotacions.

La feina feta per la Unió de Pagesos, a més d’assolir el manteniment de la regulació de la parceria i la masoveria i de la durada mínima de tots els contractes de conreu, ha aconseguit introduir:

–      Que quan no estigui convinguda la forma de pagament de la renda, a més del pagament en el domicili de l’arrendador, sigui vàlida qualsevol altra forma de pagament de la qual en quedi constància fefaent, per exemple una transferència bancària.

–      Fins ara es preveu l’extinció del contracte d’arrendament pel canvi de qualificació urbanística de la finca, com a sòl urbà o urbanitzable, la nova Llei només preveu aquesta extinció si la qualificació del terreny com a urbanitzable comporta un impediment del seu ús per la producció agrària. Per tant, mentre no s’aprovi el corresponent pla parcial urbanístic no hi haurà l’extinció legal dels contractes.

–      Que quedi clar que els contractes de conreu inclouen la cessió al conreador del dret a fertilitzar la finca i que en el cas de cessió del dret a adobar amb dejeccions ramaderes es requereixi el consentiment per escrit del conreador. Això suposarà l’eliminació, quan hi hagin contractes de conreu, de la duplicitat de contractes sobre una mateixa terra, pel que fa a la cessió a altres, com és el cas de les grans integradores,  del dret a adobar amb dejeccions ramaderes, que a comportat fins ara una forta pressió per la terra a les zones d’alta densitat ramadera.