Actualitat

Mitigació del canvi climàtic: gestió de dejeccions i fertilització

L’objectiu dels ajuts a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries en la gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes és promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari, aconseguint un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia.

Els beneficiaris seran les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions agràries que compleixin amb la definició d’agricultor actiu i d’Agricultor Professional [AP] (persones físiques), i en el cas de les societats civils particulars i altres persones jurídiques, que més del 50 % del capital social estigui en mans d’AP.

Es considera Agricultor Professional la persona física titular d’una explotació agrària que obtingui, almenys, el 50 per cent de la seva renda total d’activitats agràries o d’altres activitats complementàries, sempre que la part de renda procedent directament de l’activitat agrària no sigui inferior al 25 per cent de la seva renda total i el volum d’ocupació dedicada a activitats agràries o complementàries sigui igual o superior a la meitat d’una unitat de treball agrari.

Les actuacions subvencionables en la gestió de la fertilització i de les dejeccions ramaderes són: els sistemes de tractament de dejeccions ramaderes en l’àmbit de l’explotació; injectors de purins (fems líquids); mànegues d’aplicació en bandes de purins (sistema tubs penjants); distribuïdors de fertilitzants minerals; sistemes per a l’agricultura de precisió (GPS, conductímetres, cabalímetres); sistemes electrònics dotats amb cèl·lules de càrrega en remolcs escampadors de fems.

Intensitat de l’ajut • L’intensitat de l’ajut és del 40 % de les inversions considerades admissibles. Aquest percentatge es pot incrementar fins al 65 % en els següents casos. En primer lloc, quan la persona sol·licitant sigui un agricultor o agricultora jove o bé quan s’hagi instal·lat en els 5 anys anteriors a la sol·licitud d’ajut per a la mitigació del canvi climàtic i compleixi tots els requisits de la definició d’agricultor jove prevista en el Reglament (UE) 1305/2013, incloent-hi el requisit de l’edat, podrà obtenir un suplement addicional del 5 %. Els joves instal·lats sense el suport de l’ajut a la primera instal·lació, per acreditar la capacitació professional, hauran de disposar de la titulació acadèmica corresponent o de la formació requerida en l’itinerari formatiu regulat a l’apartat 9.2 de l’annex 1 en la data de sol·licitud d’ajut a la mitigació del canvi climàtic. La formació requerida per l’itinerari formatiu regulat a l’apartat 9.2 serà la determinada pel Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura. En cas d’instal·lació compartida, en cotitularitat o incorporació a una societat, s’aplicarà aquest increment d’acord amb el percentatge de capital que representin els socis o sòcies joves, amb un mínim del 50 % en els dos primers casos.

En segon lloc, a les explotacions amb més d’un 50 % de les terres de conreu i/o l’explotació ramadera, ubicades en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, se’ls podrà concedir un suplement addicional del 5 %.

En tercer lloc, cas d’inversions col·lectives, se’ls podrà concedir un suplement addicional de 10 % sempre que suposin més del 50 % de la inversió subvencionable. A aquests efectes, exclusivament es consideren els costos elegibles en maquinària de l’apartat 3.3 d’aquest annex de l’àmbit 3.2 d); i els costos (apartat 3.3) en construcció i adquisició de béns immobles, instal·lacions i/o equips lligats directament a l’àmbit (apartat 3.2 e) d’inversions en explotacions agràries que suposin una reducció de l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i/o d’amoníac dins de la mateixa explotació.

En quart lloc, inversions relacionades amb els ajuts de l’annex 6 (mesures agroambientals) se’ls podrà concedir un suplement addicional del 5 % sempre que suposin més del 50 % de la inversió subvencionable.

Article publicat a La Terra núm. 463, del mes d’abril de 2020. Font: Elaboració pròpia.