Actualitat

Important: modificacions en els reglaments de la Seguretat Social

MODIFICACIONS MES RELLEVANTS DEL RD 708/2015, DE 24 DE JULIOL , PEL QUE ES MODIFIQUEN DIVERSOS REGLAMENTS GENERALS EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT SOCIAL

En el BOE de data 25 de juliol, s’ha publicat el Real Decret 708/2015 de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments de Seguretat Social per a l’aplicació i desenvolupament de la Llei 34/2014, el qual va entrar en vigor el 26 de juliol de 2015.

Seguidament indiquem les variacions sobre la inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, Real decret 84/1996, de 26 de gener:

  1. El termini per a la presentació de les baixes dels treballadors a la Seguretat Social, així com la variació de les seves dades serà de TRES DIES NATURALS (fins ara eren 6 dies)
  2. Quan es procedeixi a la inscripció d’una empresa en la Tresoreria de la SS haurà de comunicar-se el codi del conveni col·lectiu que sigui aplicable
  3. Les empreses que actualment ja estan inscrites tenen un termini de sis mesos per comunicar aquesta dada.
  4. Quan es produeixi l’alta d’un treballador, també s’ha d’informar del codi de conveni que li sigui aplicable.
  5. El mateix termini indicat de 3 dies s’aplica per a la presentació de dades sobre la inscripció de l’empresari i l’extinció de l’empresa.
  6. Les sol·licituds d’altes dels treballadors hauran de ser realitzades a través del sistema XARXA. Se suprimeix la possibilitat de realitzar-les mitjançant telegrama o fax.
  7. El termini de conservació de la documentació relativa a la Seguretat Social es redueix de CINC A QUATRE ANYS.