Actualitat

Atenció: Nou criteri per a l’IVA en turisme rural i agroturisme

Enduriment d’exigències: Hisenda considera ara l’agroturisme no una activitat econòmica en si sinó un arrendament per habitatge turístic.

Exempció d’IVA: amb la nova interpretació, les empreses no poden deduir l’IVA de totes les despeses associades a l’activitat.

En els darrers temps, l’Agència Tributària ha posat el punt de mira, com a sector d’interès per a la realització d’inspeccions i revisions tributàries, en les activitats de turisme rural i d’agroturisme.

Aprofitant aquestes noves revisions s’està produint un enduriment dels criteris exigits per l’Administració a l’hora d’establir la subjecció a l’IVA de les activitats d’aquests sectors.

Històricament, el tractament fiscal de turisme rural i agroturisme ha estat el d’activitats econòmiques subjectes a l’IVA i no exemptes d’aquest impost. Per tant, els empresaris que les realitzen apliquen un IVA del 10 % pel servei prestat i, en compensació, dedueixen l’IVA de les factures rebudes per la realització de l’activitat.

MANCA D’ACREDITACIÓ • Amb la nova interpretació, l’Administració endureix el criteri a l’hora de considerar aquests ingressos com a procedents d’una activitat econòmica subjecta a l’IVA, passant a considerar-los arrendaments d’apartaments o d’immobles per a habitatge, activitat que es troba exempta d’IVA.

L’argumentació de l’Administració per defensar aquest canvi de criteri es basa en l’absència o manca d’acreditació suficient dels serveis complementaris a l’allotjament, propis de la indústria hotelera, prestats per part d’aquests establiments.

Segons aquesta motivació, sempre i quan no es pugui acreditar la realització d’aquests serveis complementaris, l’Agroturisme no es considera una activitat econòmica en si, sinó un arrendament destinat a habitatge turístic.

Les conseqüències d’aquesta interpretació són molt importants, ja que es perd el dret a deduir l’IVA de totes les despeses associades a l’activitat, incloent-hi, per tant, les inversions. Cal tenir en compte també que aquesta interpretació es pot aplicar retroactivament als darrers quatre exercicis no prescrits; per tant, des de l’exercici 2014.

Per a Hisenda es consideren serveis complementaris de la indústria hotelera els de restauració, disponibilitat de premsa i bugaderia, entre d’altres.

FREQÜÈNCIA DE NETEJA • Però un dels aspectes clau per considerar l’existència o no d’aquests serveis complementaris és la freqüència del servei de neteja i canvi de roba de llit. Si aquest servei es realitza de manera periòdica, independentment de la durada de l’allotjament, cada dia o cada dos dies, podrà ser considerat un servei complementari, i en conseqüència, per a Hisenda hi haurà activitat econòmica.

Per contra, si aquest servei es produeix únicament a l’entrada i sortida dels clients no es considerarà una activitat accessòria, i per a Hisenda no hi haurà activitat econòmica, i així l’empresari perdrà el dret a deduir l’IVA suportat en les factures de despesa i inversió.

Resulta imprescindible, doncs, que tots aquells empresaris que realitzin activitats d’agroturisme o de turisme rural revisin la seva situació particular amb l’objectiu d’adaptar, efectivament, els serveis prestats als requisits que reclama Hisenda.

OBLIGACIONS • Pel que fa a les obligacions, és important que tots els establiments d’hostaleria ubicats a Catalunya recordin que cal portar un Registre de viatgers [vegeu gràfic], que obliga a registrar totes les persones que s’allotgin a l’establiment, que s’ha de comunicar la informació requerida dins el termini de les 24 hores següents a l’inici de l’allotjament de cada persona, i fer aquesta comunicació per via telemàtica a la Direcció General de la Policia.

Els establiments d’hostaleria hauran de conservar aquesta informació a disposició dels Mossos d’Esquadra durant el termini de tres anys i estan obligats a exhibir-la quan els ho requereixin.

Article publicat a La Terra núm. 444, del mes d’abril de 2018. Font: Elaboració pròpia