Actualitat

Taxa turística

Impost sobre estades en establiments turístics

Taxa turísticaEl proper 1 de novembre del 2012 entra en vigor el Reglament de l’Impost sobre estades en establiments turístics Decret 129/2012 de mesures urgents en matèria econòmica (DOGC 23-10-2012), que desenvolupa la llei 5/2012 de 20 de març.

Aquest impost s’afecta a un fons de turisme amb finalitats de promoció, impuls, preservació, foment i desenvolupament d’infraestructures turístiques. Es configura com un tribut propi de la Generalitat en què el fet imposable és constituït per l’estada en els establiments que conformen l’àmbit d’aplicació subjectiva del mateix tribut, i s’estableix una graduació de la càrrega tributària segons la categoria de l’establiment.

En extracte, aquesta llei defineix:

CONTRIBUENT

El contribuent de l’impost serà la persona física que realitzi una estança en qualsevol dels establiments o equipaments als que s’ha fet referència anteriorment. També ho serà la persona jurídica a qui es faci la factura per l’estança de les persones físiques en els citats establiments. Tindrà la condició de substitut del contribuent la persona física o jurídica o entitat sense personalitat jurídica que sigui titular de l’explotació de qualsevol dels establiments obligats a pagar l’impost.

QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària s’obtindrà de multiplicar el número d’estances pel tipus de gravamen corresponent a cada tipus d’establiment  amb les següents tarifes:

Tipus establiment

Tarifa Barcelona ciutat

Tarifa Resta de Catalunya

Hotels 5 estrelles i creuers de luxe

2,25 €

2,25 €

Hotels 4 estrelles i 4* Superior

1,10 €

0,90 €

Resta d’establiments i equipaments

0,65 €

0,45 €

Sobre aquesta quota, que varia entre 0,45 euros i 2,25 euros per persona, s’aplica l’IVA establert al tipus del 10%. L’impost es grava fins a un màxim de 7 dies continuats en un mateix establiment.

EXEMPCIONS

1. Estan exemptes de l’aplicació d’aquest impost:

  • a) Les estades subvencionades per programes socials d’una administració pública de qualsevol estat membre de la Unió Europea. L’aplicació d’aquesta exempció ha d’ésser acreditada documentalment.
  • b) Les persones d’edat igual o inferior a 16 anys.

Pel gaudi i aplicació de les exempcions establertes per l’apartat 1 cal acreditar documentalment la concurrència de les circumstàncies que les meriten, d’acord amb el que s’estableixi per reglament.

AUTOLIQUIDACIÓ

La meritació de l’impost es produirà a l’inici de l’estança en els establiments corresponents.

L’impost serà exigible pel substitut del contribuent (el titular de l’explotació) al final de l’estança mitjançant l’aplicació del tribut a la factura o document substitutiu. Les persones físiques o jurídiques titulars de l’explotació per la seva condició de substitut del contribuent estaran obligades a presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar l’ingrés corresponent dins els terminis següents:

  • La corresponent al primer trimestre de l’any, de l’1 al 20 d’abril.
  • La corresponent al segon trimestre de l’any, de l’1 al 20 de juliol.
  • La corresponent al tercer trimestre de l’any, de l’1 al 20 d’octubre.
  • La corresponent al quart trimestre de l’any, de l’1 al 20 de gener de l’any següent

L’autoliquidació s’ha de presentar i ingressar en qualsevol de les entitats col·laboradores habilitades a aquest efecte (caixes i bancs), no essent possible encara la presentació telemàtica. En qualsevol cas, no és necessària la presentació de l’autoliquidació quan no resulti cap quantitat a ingressar, però hauran de conservar la documentació necessària per acreditar les exempcions practicades fins que finalitzi el termini de prescripció de l’impost.

GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ

La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost sobre les estades en establiments turístics corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el que disposa la Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària de Catalunya, sens perjudici de la col·laboració amb els òrgans d’inspecció sectorialment competents per raó dels establiments i equipaments que són objecte de control.

INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sancionen d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de desembre, Llei General Tributària. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans competents de l’Agència Tributària de Catalunya.