Actualitat

Serveis Laborals_

Nou model de rebut de salaris

El dia 11 de novembre de 2014 es va publicar l’Ordre ESS/2098/2014 de 6 de novembre, que modifica el annexa de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, per la que s’aprova el model de rebut individual de salaris,

Amb l’objectiu de complir amb el previst al segon paràgraf del article 104.2 de la llei General de la Seguretat Social que estableix:

“ L’empresari descomptarà als seus treballadors, al moment de fer-los efectives les seves retribucions, l’aportació que correspongui a cadascun d’ells. Si no efectués el descompte en aquest moment no podrà realitzar-ho amb posterioritat, quedant obligat a ingressar la totalitat de les quotes al seu exclusiu càrrec.

En els justificants de pagament d’aquestes retribucions, l’empresari haurà d’informar als treballadors de la quantia total de la cotització a la Seguretat Social indicant, d’acord amb l’establert en l’article 103.2, la part de la cotització que correspon a l’aportació de l’empresari i la part corresponent al treballador, en els termes que reglamentàriament es determinin.”

 Fins ara en els rebuts de salaris dels treballadors únicament constava la base de cotització i el tipus de retenció corresponent a l’aportació del treballador però no l’aportació de l’empresari.

 El termini per adaptar-se al nou model es de 6 mesos a partir del 12 de novembre de 2014. Termini que finalitza el 11 de maig del  2015.

El model de salari és el següent:

nou_full_salari nou_full_salari2