Actualitat

Servei Laboral

Nous incentius a la creació d’ocupació estable i a la conciliació de la vida professional i familiar per autònoms

Al Reial decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i d’altres mesures d’odre social s’estableix un nou incentiu per a la creació d’ocupació estable fixant un mínim exempt en la cotització empresarial per contingències comuns a la Seguretat Social, així com beneficis de Seguretat Social per aquells autònoms que hagin de  conciliar la vida professional i la familiar vinculada a la contractació, amb l’objectiu de fomentar l’ocupació.

A continuació detallem les característiques principals de cadascuna de les mesures:

 A-   REDUCCIÓ DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL PER A LA CONTRACTACIO INDEFINIDA

 Característiques de la reducció

 • Quan la jornada del contracte és a temps complet, consisteix en l’exempció d’aplicar mensualment als primers 500 euros de base de cotització el percentatge del 23,60% (tipus de cotització per contingències comunes corresponent a l’empresa). Si la jornada és a temps parcial la seva durada no pot ser inferior al 50%, i l’exempció dels indicats 500 euros es reduiran de forma proporcional.
 • Aquest benefici no és aplicable a les hores complementàries que realitzin els treballadors a temps parcial.
 • No importa quin sigui el tipus de modalitat contractual, sempre que sigui indefinida. Queden també inclosos els contractes fixos discontinus.
 • No cal que el treballador sigui demandant d’ocupació.
 • L’aplicació d’aquestes reduccions sobre la base de cotització, no tindrà cap conseqüència sobre les prestacions a la Seguretat Social que puguin causar els treballadors contractats.
 • Aquesta reducció és incompatible amb qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social per aquest contracte, llevat de les que corresponguin als joves inscrits en el Sistema de Garantia Juvenil i a les del Programa Especial d’Activació d’Ocupació.

Durada de la reducció

 • Tenen dret a l’exempció indicada, tots els contractes que es formalitzin entre l’1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016.
 • La durada de la reducció és de 24 mesos. Les empreses de menys de 10 treballadors, un cop esgotats els 24 mesos indicats, tindran dret a 12 mesos més de reducció, si bé en aquest cas l’exempció es calcularà sobre els primers 250 euros, o la part proporcional si es tracta de jornada parcial.

Requisits que han de reunir les empreses

 • Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social. L’incompliment d’aquest requisit donarà lloc a la pèrdua automàtica del benefici respecte dels períodes no ingressats, donant-se aquests períodes per consumits.
 • Obligació d’augmentar tant la plantilla global de treballadors com el nombre de treballadors fixos. Aquest nivell d’ocupació ha de mantenir-se almenys durant tres anys. En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’hauran de retornar els imports corresponents en els següents termes:
  • L’incompliment produït des de la data d’alta fins al mes 12 comportarà el reintegrament del 100% de la reducció.
  • Quan l’incompliment s’hagi produït des del mes 13 i fins al mes 24, s’haurà de reintegrar les diferències que s’hagin produït des del mes 13.
  • Si l’incompliment es produeix des del mes 25 i fins al mes 36, s’han de reintegrar les diferències produïdes des del mes 25.
 • Per part de l’Administració s’examinarà el manteniment del nivell d’ocupació indefinida i del nivell total cada dotze mesos.
 • No haver extingit en els sis mesos anteriors a la contractació, contractes de treballadors per causes objectives o acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents i també, els acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a dret. L’incompliment d’aquests requisits comportarà l’exclusió de la bonificació, que afectarà un nombre de contractes equivalents al d’extincions produïdes.

 Exclusions

 • Queden excloses les empreses que vulguin contractar treballadors amb dret a la reducció, quan aquests hagin estat ja vinculats mitjançant contractació indefinida a les esmentades empreses o en altres del grup amb anterioritat als últims sis mesos.
 • Les relacions laborals especials previstes en l’art. 2 de l’Estatut dels Treballadors.
 • Sistemes Especials establerts en el Regim General de la Seguretat social,com el Sistema especial agrari, empleades de la llar.
 • Contractacions que afecten el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, de l’empresari i persones que tinguin el control empresarial en societats. Excepció fills menors de 30 anys
 • Contractació de treballadors que hagin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses que formin part i els contractes s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment com a improcedents, o per acomiadaments col·lectius en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció.

En el supòsit de no tenir en compte aquestes exclusions, comportarà el reintegrament total de les reduccions amb recàrrec de mora. Tot això sense perjudici de les sancions que siguin procedents.

B-   BONIFICACIÓ PELS TREBALLADORS AUTONOMS PER CONCILIAR LA VIDA PROFESSIONAL I LA FAMILIAR

Objecte de la bonificació

L’objecte d’aquesta bonificació és el de poder conciliar la vida professional i familiar de l’autònom a l’efecte, que puguin dedicar a la cura de fills fins a set anys o familiars dependents perquè necessàriament ha d’estar vinculada a la contractació d’un treballador per compte d’altri.

Beneficiaris

Només tenen dret els autònoms que no tinguin cap treballador assalariat a la data d’inici de l’ajuda i durant els dotze mesos anteriors.

Import de la bonificació

 • L’import d’aquest ajut per als contractes a jornada completa consisteix en una bonificació del 100% de la quota per contingències comunes, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els 12 mesos anteriors a la data en què s’aculli a aquesta mesura, el tipus mínim de cotització vigent en cada moment. Si portés menys de 12 mesos d’alta, la base mitjana es calcularà des de la data d’alta.
 • Si el contracte és a jornada parcial la bonificació serà del 50%

Durada de la bonificació

 • La durada de la bonificació és de 12 mesos i l’autònom que s’hagi acollit a ella, s’ha de mantenir en alta a la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del seu gaudi. En cas d’incompliment estarà obligat a reintegrar l’import de la bonificació.

Contracte del treballador substitut

 • El contracte del substitut pot ser a temps complet o a temps parcial tenint en compte que la jornada pactada no podrà ser inferior al 50% (Art.15.1.c.ET). La durada del contracte ha de ser com a mínim de tres mesos i haurà de mantenir-se durant tot el període de gaudi de la bonificació.
 • Si el contracte s’extingeix fins i tot durant el període dels tres mesos, l’autònom podrà tornar a beneficiar-se d’aquesta ajuda si contracta a un altre empleat en el termini màxim de 30 dies.

Incompliments

 • L’incompliment d’aquests requisits obligarà al reintegrament de l’import de la bonificació gaudida.
 • No és procedent el reintegrament de la bonificació quan l’extinció estigui motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan tots dos s’hagin reconegut com a procedents. Tampoc procedeix la devolució quan l’extinció és causada per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador. També per resolució del contracte durant el període de prova.
 • Si l’extinció es produeix per extincions de contractes en supòsits diferents dels indicats en el paràgraf anterior, el reintegrament quedarà limitat a la part de la bonificació gaudida que estigués vinculada al contracte extingit

Compatibilitats

Aquest ajut és compatible amb els incentius a la contractació per compte aliè que existeixin.