Articles d'interès

Nous incentius a la creació d’ocupació estable

Des del març del 2015 • La nova regulació té com a mesura la reducció de cotitzacions pels nous contractes indefinits
Conciliació • Estableix una bonificació per als treballadors autònoms que vulguin conciliar la vida laboral i la familiar

En el Reial decret-Llei 1/2015, del 27 de febrer, de mecanismes de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i d’altres mesures d’ordre social s’estableix un nou incentiu per a la creació d’ocupació estable, així com beneficis de Seguretat Social per a aquells autònoms que hagin de conciliar la vida professional i la familiar vinculada a la contractació amb l’objectiu de fomentar l’ocupació.


Reducció de cotitzacions •
La primera mesura és la reducció de cotitzacions a la Seguretat Social per la contractació indefinida sigui quina sigui la modalitat contractual i sense necessitat que el treballador sigui demandant d’ocupació. Si la jornada del contracte és a temps complet, s’aplica l’exempció als primers 500 euros de base de cotització, el percentatge del 23,60 %. Si la jornada és a temps parcial (mínim 50%), l’exempció es reduirà de forma proporcional.

S’hi poden acollir els contractes que es formalitzin entre l’1 de març del 2015 i el 31 d’agost de 2016. La durada de la reducció és de 24 mesos i les empreses de menys de 10 treballadors, un cop esgotats els 24 mesos, tindran dret a 12 mesos més de reducció, si bé en aquest cas l’exempció es calcularà sobre els primers 250 euros, o la part proporcional si es tracta de jornada parcial.

La Terra incentius creació ocupació estable
Els requisits que han de reunir les empreses són les de trobar-se al corrent de les sevesobligacions tributàries i de Seguretat Social, obligació d’augmentar tant la plantilla global de treballadors com el nombre de treballadors fixos i mantenir-lo almenys durant tres anys, no haver extingit en els sis mesos anteriors a la contractació, contractes de treballadors per causes objectives o acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents i els acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a dret. L’incompliment donarà lloc a la pèrdua automàtica del benefici o al retorn dels imports segons els termes establerts.

En queden excloses les empreses que vulguin contractar treballadors que hagin estat vinculats mitjançant contractació indefinida a les esmentades empreses o en altres del grup amb anterioritat als últims sis mesos, les relacions laborals especials, els Sistemes Especials del Règim General (com el Sistema Especial Agrari), les contractacions que afecten el cònjuge, ascendents, descendents i familiars fins al segon grau a excepció de fills menors de 30 anys, la contractació de treballadors que hagin estat contractats en altres empreses del grup i els contractes que s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment com a improcedents, o per acomiadaments col·lectius en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció.

Conciliació amb la vida familiar • La segona mesura és la bonificació pels treballadors autònoms que vulguin conciliar la vida professional i la familiar per dedicar-se a la cura de fills fins a set anys o familiars dependents i contractin un treballador com a mínim tres mesos i el mantinguin durant tot el període de gaudiment de la bonificació. Si el contracte és a jornada completa, la bonificació és del 100 % de la quota per contingències comunes, si el contracte és a jornada parcial, la bonificació serà del 50 %.

Poden acollir-s’hi els autònoms que no tinguin cap treballador assalariat a la data d’inici de l’ajut i durant els dotze mesos anteriors. La durada de la bonificació és de 12 mesos i l’autònom que s’hi hagi acollit, s’ha de mantenir en alta a la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del seu gaudi.

L’incompliment d’aquests requisits obligarà al reintegrament de l’import de la bonificació gaudida. Aquest ajut és compatible amb els incentius a la contrac-tació per compte aliè que existeixin.

Article publicat a La Terra núm. 414, del mes de maig 2015. Font: Elaboració pròpia.