Actualitat

Nova convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible

Us informem que s’ha publicat una nova convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l’any 2020, corresponents a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació de PDR 08.05.02) (ref. BDNS 503528).

Termini Presentació de sol·licituds: A partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC (29/4/2020) i fins a 15 dies a partir de l’endemà de la fi de vigència de l’estat d’alarma declarat.

Actuacions i Imports màxims subvencionables (IMS):

  1. Redacció i revisió dels plans tècnics de  gestió i millora forestal (PTGMF) fins a 30 hectàrees:

– 652,00 euros.

  1. Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc):

– 6,00 euros/ha per a les zones no arbrades.
– 9,00 euros/ha per a les zones arbrades.

Segons la complexitat forestal (*) i l’estructura de la propietat (**), a l’import anterior s’hi poden sumar els següents:

– 3,00 euros/ha per aquelles zones amb alta complexitat de tipologies forestals(*).
– 2,00 euros/ha per aquelles zones amb alta complexitat d’estructura de la propietat(**).

  1. Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF) fins a 10 hectàrees:

– 402,00 euros.

  1. A partir de 30 hectàrees pels PTGMF i de 10 ha per als PSGF, els imports anteriors més els següents:

– Per la realització d’inventari forestal descriptiu: 5,00 euros/ha.
– Per la realització d’inventari forestal pericial:17,00 euros/ha.
– Per la realització d’inventari forestal per mostreig: 22,00 euros/ha.

(*) Es considera alta complexitat de tipologia forestal, quan hi hagi més de cinc tipologies
forestals en l’àmbit ordenat.
(**) Es  considera alta complexitat  d’estructura de  la  propietat quan la mitjana de finca per propietari sigui inferior a 25 hectàrees.

Percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables

– Del 80% per als IOF en un espai natural protegit (PEIN i/o Xarxa Natura 2000).
– Del 75% per a la resta de casos.

Per més informació podeu consultar el text íntegre als enllaços:
Descarregar versió PDF
Text i Fitxa

Podeu consultar les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del PDR 2014-2020. a l’enllaç: PDF (ORDRE ARP/93/2018)

Tot i que les nostres oficines romandran tancades al públic, si tens cap dubte,  pots trucar a la teva oficina  o  escriure’ns un correu a agroxarxa@agroxarxa.com.