Articles d'interès

Nova línia d’assegurança d’explotació de bestiar boví

Línia 401 • S’hi poden acollir les explotacions de boví que fins ara contractaven l’assegurança de vacum reproductor i de recria, la d’aptitud càrnica o la d’alta valoració genètica Millores • Hi consta més informació i s’apropa més a les necessitats de l’explotació

Des de l’1 de juny, els ramaders que tinguin bestiar boví i que vulguin contractar per primer cop l’assegurança o renovar la pòlissa contractada amb Agroseguro amb les cobertures d’accidents, malalties, i parts es trobaran amb una nova estructura d’assegurament en una nova línia denominada Assegurança d’Explotació de Vacum de Reproducció i Producció, codificada com a 401.

Dins d’aquesta nova línia 401 s’asseguraran les explotacions ramaderes que fins ara s’asseguraven en la línia 102 (assegurança d’explotació de vacum reproductor i de recria), en la línia 185 (assegurança d’explotació de reproductors bovins d’aptitud càrnica) i les de la línia 136 (assegurança d’explotació de vacum d’alta valoració genètica).

Implantació a Catalunya de l'assegurança pels diferents tipus d'animals.

Estructura de contractació de la 401 • Aquesta nova línia 401 presenta poques novetats pel que fa a la incorporació de noves cobertures d’assegurament que no estiguessin ja garantides en les antigues línies, però sí que és veritat que l’estructura en què es permet contractar aquestes garanties no té res a veure amb les opcions que es podien contractar fins ara, ja que l’assegurat contractarà per una banda, un paquet fix d’unes garanties bàsiques que cobreix una sèrie de riscos, i per una altra banda, unes garanties addicionals que podrà contractar de manera independent en funció de la sensació de risc que té pels animals de la seva explotació. S’ha de tenir en compte que les garanties addicionals es trien per a totes les explotacions que formen part de la pòlissa, a excepció de les garanties de sanejament, que es trien per explotació, però si es tria per una s’ha d’agafar per totes les explotacions que puguin contractar-la.

Els assegurats que tinguin contrac-tada una assegurança de vida amb les característiques enunciades anteriorment, hi podran afegir, com una altra garantia més, la cobertura de retirada i destrucció de cadàvers [RiD] de manera que totes les cobertures, tant de vida com de RiD estiguin unificades en una única pòlissa d’assegurances. Això, però, no comportarà cap abaratiment del preu de l’assegurança ja que, de moment, no s’ha incrementat gens el nivell de subvenció per a aquesta pòlissa unificada, tot i que representa una millora considerable en la gestió d’aquestes assegurances per part de totes les parts implicades.

Bonificacions i recàrrecs • Pel que fa a les bonificacions i recàrrecs que s’apliquen a aquestes pòlisses, convé tenir en compte que es calculen de manera independent per a les assegurances de RiD i per a les de vida, i pel que fa a les de RiD, no són les mateixes per al boví que per a la resta d’espècies. En les assegurances de vida, aquestes mesures es calculen per a cada assegurat tenint en compte totes les indemnitzacions i les primes que ha pagat; però una de les diferències respecte d’anteriors plans d’assegurances és que aquestes mesures només s’apliquen a les garanties addicionals i no a les bàsiques, a excepció de la línia 404 (oví i cabrum) que s’aplica al total de la pòlissa (garantia bàsica i addicional). Aquesta condició pot comportar que assegurats que fins ara havien deixat de contractar la línia 102 per tenir uns recàrrecs alts o molt alts que feien que el cost de l’assegurança fos prohibitiu, puguin tornar a contractar-la amb les cobertures bàsiques (sense que se’ls apliquin recàrrecs) i amb alguna d’addicional (en aquest cas aplicant el recàrrec) però amb un cost de la pòlissa molt inferior.

Apropament a les necessitats • Tal com he comentat al principi, una de les principala millores que veurà l’assegurat és un canvi molt important de l’estructura de la declaració de l’assegurança, ja que hi constarà molta més informació del capital assegurat, de les garanties contrac-tades i amb les cobertures detallades (mínims indemnitzables, franquícies de danys o absolutes…).

Sembla que aquesta nova estructura de la pòlissa pot fer que cada assegurat contracti les cobertures que realment necessita per a l’explotació, però és feina nostra estudiar en profunditat el cost que té la garantia bàsica i cada una de les garanties addicionals sense perdre de vista les millores en les actuals cobertures i la incorporació de noves en funció de les necessitats dels diferents sectors productius.

Article publicat a La Terra núm. 426, del mes de juny 2016. Font: Elaboració pròpia.