Articles d'interès

La nova Llei de lluita contra el frau fiscal

Fer aflorar capital • La nova normativa introdueix una declaració anual de béns a l’estranger.
Justos per pecadors • Endureix el règim de sancions, estableix un límit d’ingressos per al règim de mòduls i prohibeix pagar en efectiu imports a partir de 2.500 euros.

El 31 d’octubre va entrar en vigor la nova Llei de lluita contra el frau fiscal impulsada pel Govern espanyol i aprovada al Congrés. Introdueix noves mesures de control sobre els contribuents i endureix les sancions per a aquells ciutadans que les incompleixin. Tot i anar en la bona línia de castigar els infractors, és criticable el fet que l’Administració centri el focus dels esforços en aquells contribuents que declaren els seus ingressos, però ho fan de manera incorrecta o incompleta i no se centri a perseguir aquelles activitats que romanen completament submergides i ocultes al fisc — en la línia de la paradoxa que el 30 de novembre passat va acabar el termini per acollir-se a l’anomenada amnistia fiscal.

Entre les noves mesures de control, s’introdueix una declaració anual informativa específica sobre els béns i drets que es posseeixin a l’estranger. L’objectiu d’aquesta declaració és fer-los aflorar, especialment aquells que tenen a veure amb comptes bancaris, participacions societàries, inversions financeres, immobles, etcètera.

Lluita contra el frau fiscal


Sancions per no declarar-ho tot •
En cas que Hisenda detecti aquests béns no declarats, els considerarà a efectes tributaris com un guany patrimonial no justificat i, per tant, hauran de tributar a l‘Impost sobre la Renda, a un tipus que pot arribar al 56% del valor dels béns no declarats. Al mateix temps s’estableix un sistema sancionador per l’incompliment d’aquesta obligació molt dur, amb sancions mínimes de 5.000 euros per no presentar la declaració i de 1.500 euros per fer-ho fora de termini.

Prohibit pagar 2.500 euros en efectiu • Una altra de les mesures rellevants de la nova llei és la limitació dels pagaments en efectiu per a imports iguals o superiors a 2.500 euros, sempre que, almenys una de les parts, sigui un empresari o professional. Aquesta mesura va entrar en vigor 20 dies més tard que la resta de mesures de la llei. La limitació del pagament en efectiu implica, entre d’altres obligacions, que s’hauran de conservar els justificants de cobrament i de pagament de totes les operacions que superin l’import límit durant un període de 5 anys.

Com a novetat important, en cas d’infracció  la norma preveu que tant el pagador com el cobrador són responsables i, per tant, hisenda els podrà sancionar tots dos. Aquesta modificació pretén desincentivar els pactes entre les parts perquè aquestes operacions es realitzin en efectiu, ja que, si abans de transcórrer tres mesos des de la infracció, una de les parts denuncia davant hisenda l’operació i identifica l’altra part, el denunciant no serà sancionat.

Règim de mòduls • També s’intensifica la lluita contra l’emissió de factures falses i es limita la possibilitat de tributar per mòduls en determinades activitats, com la fusteria i altres de relacionades amb la construcció i el manteniment d’instal·lacions  quan més del 50% dels ingressos d’aquestes activitats corresponguin a treballs realitzats per a altres empreses i professionals; el límit d’ingressos per poder-se acollir al règim de mòduls serà en aquests casos de 50.000 euros.

Règim de sancions • Finalment s’endureix també el règim de sancions en general, per exemple, la sanció mínima per presentar una declaració per un mitjà diferent del telemàtic, quan existeix l’obligació de fer-ho, serà de 1.500 euros. I l’obstrucció a les actuacions de revisió de l’Administració es castigarà contundentment, amb sancions que poden anar dels 1.000 euros als 100.000 euros. I quan la sanció estigui relacionada amb no aportació de llibres comptables i documents fiscals, els imports poden anar dels 20.000 euros als 600.000 euros.

En definitiva aquestes mesures, un cop més, van dirigides a pressionar els contribuents de rendes mitjanes, que es veuran sotmesos a controls i sancions molt més dures, mentre que el gran frau fiscal, fins al 72% del total, d’acord amb dades aportades pel Sindicat de Tècnics del Ministeri d’Hisenda [GESTHA], portat a terme per les grans empreses en paradisos fiscals, continuarà sense estar a l’abast de l’Agència Tributària.

Article publicat a La Terra núm. 388, del mes de gener 2013.
Font: Elaboració pròpia.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.