Actualitat

Nova relació electrònica amb l’Agència Tributària

Contribuents • Totes les entitats estan obligades a donar-se d’alta al servei d’adreça electrònica des del 2 d’octubre del 2016 Passos • Per fer aquest pas caldrà obtenir el certificat electrònic i donar-se d’alta del servei amb el correu on cal rebre notificacions

Des del 2 d’octubre del 2016, amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, totes les entitats, tinguin o no personalitat jurídica, estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. Entre les entitats sense personalitat jurídica s’inclouen les societats civils, comunitats de béns, les herències jacents, comunitats de propietaris o regants, associacions, societats agràries de transformació, etc.

Totes aquestes societats, sense excepció, estaran obligades a rebre les notificacions de les diferents administracions públiques de manera electrònica. L’obligació també comprèn la presentació de documents i sol·licituds de manera telemàtica a través del registre virtual. La presentació de declaracions i autoliquidacions es podrà continuar fent com fins ara, perquè no està afectada per la Llei 39/2015.

L’incompliment d’aquesta obligació pot ser constitutiu de la infracció tributària amb una sanció consistent en multa fixa de 250 euros.

No hi ha certesa que l’Administració comuniqui als obligats la necessitat de donar-se d’alta en el sistema d’adreça electrònica, probablement l’Administració aprofitarà la primera comunicació que hagin de rebre els afectats per fer una doble notificació, per via telemàtica i correu ordinari, però no hi ha cap obligació legal de fer-ho. En aquesta comunicació s’informaria de l’obligació de donar-se d’alta al servei d’adreça electrònica i s’avisarià el contribuent que aquesta serà la darrera comunicació per carta que rebrà.

El fet que Hisenda aprofiti una comunicació per recordar l’obligació de l’alta al servei d’adreça electrònica no implica que l’obligat tributari no estigui obligat a donar-se d’alta al servei fins que rebi aquesta comunicació. La comunicació simplement és una deferència que tindrà l’Agència Tributària amb els obligats, la responsabilitat per no donar-se d’alta en el sistema la tenen les mateixes entitats afectades, des del dia 02/10/2016 i el fet de no realitzar aquest tràmit pot suposar una sanció fixa de 250,00 euros, al marge d’altres perjudicis que es puguin produir.

Per aquest motiu és important conèixer que, a partir de l’inici de l’obligació, les comunicacions es podran notificar únicament per via electrònica i restaran penjades durant 10 dies a la Seu electrònica de Notificacions. Si transcorregut aquest termini no s’accedeix al contingut de la notificació, s’entendrà notificada, i es donarà per acomplert el tràmit i es continuarà el procediment iniciat.

Davant d’aquesta nova obligació qualsevol obligat tributari tindrà dues opcions, realitzar els tràmits per rebre ell directament les comunicacions d’hisenda a l’adreça electrònica que estableixi o designar un tercer com a representant davant Hisenda per tal que reculli aquests notificacions en el seu nom.

Certificat electrònic • Aquells obligats que decideixin gestionar-se ells mateixos la recepció de les comunicacions hauran de realitzar un doble tràmit consistent en l’obtenció del certificat electrònic de la FNMT que li correspongui i gestionar l’alta en el servei de notificacions electròniques amb l’adreça i el telèfon de contacte on es vulguin rebre els avisos de notificació.

Per a l’obtenció del certificat el primer que cal tenir en compte és que hi ha diferents tipus de certificats en funció de qui en sigui el sol·licitant. El tràmit de sol·licitud serà similar, amb petites variants, però la documentació necessària per obtenir el certificat serà diferent en cada cas i el cost pot anar de 0 a 24 euros en funció del tipus de certificat.

Un cop descarregat el certificat, el següent pas serà donar d’alta el servei d’adreça electrònica, per tal d’informar el correu electrònic on volem rebre els avisos de les notificacions.

Article publicat a La Terra núm. 434, del mes de març 2017. Font: Elaboració pròpia.