Articles d'interès

Noves funcions dels notaris

Amb l’objectiu de reduir la saturació dels jutjats, l’Estat ha aprovat una llei que atorga més competències als notaris

Després de 15 anys, s’ha aprovat la Llei de jurisdicció voluntària, la majoria de disposicions de la qual són vigents des del juliol. Entre d’altres funcions, desjudicialitza assumptes que abans es tramitaven per la via judicial, i atorga competències als notaris i als registradors de la propietat i mercantils per afavorir la rapidesa i fluïdesa en la resolució dels expedients.

Matrimonis i separacions • L’atribució per celebrar matrimonis no entrarà en vigor fins al 30 de juny del 2017, mentre que la dissolució és vigent des del juliol. La dissolució i/o separació del matrimoni, però, la podran exercir de manera limitada, només quan no hi hagi fills menors d’edat i sigui de mutu acord entre els cònjuges; a més, els cònjuges sempre hauran d’estar assistits per un lletrat en exercici. Si hi ha fills menors d’edat, caldrà acudir a la via judicial, ja que el Ministeri Fiscal haurà d’intervenir per vetllar pels menors.

Successions • La nova llei faculta els parents col·laterals del causant a promoure notarialment la declaració d’hereus intestada. Fins ara, quan els únics parents vius del difunt eren els col·laterals, la declaració d’hereus intestada s’havia de tramitar judicialment. Ara, representa un avantatge en els tràmits, que seran més curts i àgils.

Conciliació i subhasta judicial • Una altra atribució nova per als notaris és la previsió per reclamar notarialment deutes dineraris que no resultin contradits i que permetin obtenir una carta de pagament voluntària o la formació, mitjançant un expedient, d’un títol executiu extrajudicial, al qual el deutor podrà objectar-hi (per la via judicial) no només el pagament, sinó totes les causes que estableix l’article 557 de la Llei d’enjudiciament civil [LEC]; però queden excloses les reclamacions en les quals intervingui un consumidor o usuari, o les derivades de la Llei de propietat horitzontal. Aquesta nova via per reclamar quantitats líquides ja vençudes i no pagades pot contribuir a disminuir significativament el volum dels casos que arriben als jutjats.

Tramitació d’expedients • Amb l’objectiu d’assolir un acord extrajudicial, s’atorga la potestat als notaris per tramitar completament l’expedient de conciliació quan hi hagi conflictes contractuals, mercantils, successoris o familiars, sempre que no sigui una matèria indisponible, per exemple, quan intervinguin menors o persones amb capacitat modificada.

També, a partir del 15 d’octubre, a banda de diverses competències mercantils que se’ls atorga i que no s’enumeren per la seva especificitat, podran tramitar expedients de subhasta notarial, sempre que hi hagi acord o submissió expressa de les parts.

Es preveu que els ciutadans que hagin d’acudir a aquests òrgans públics, diferents dels Jutjats, puguin obtenir el dret de justícia gratuïta, per tal d’evitar la impossibilitat d’exercir aquest dret, que fins ara era gratuït per falta de recursos econòmics.

Article publicat a La Terra núm. 417, del mes de setembre 2015. Font: Elaboració pròpia.