Actualitat

Novetats en l’obligació de portar un registre de la jornada dels treballadors

Una de les últimes i més destacades novetats pel que fa a normativa laboral, era l’obligació de portar un registre de la jornada de treball de tots els treballadors, ja fossin a temps parcial com a temps complert.

Doncs, recentment, concretament el 23 de març de 2017, una sentència del Tribunal Suprem estableix que les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla.

Aquesta sentència es fonamenta en una interpretació mes restrictiva de l’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors, que regula el còmput de les hores extraordinàries, establint que les empreses només han de portar un registre de les hores extres realitzades pels treballadors, en el que s’anotaran el número d’hores treballades cada dia i es donarà copia al treballadors a final de mes.

La finalitat del article 35.5 de l’Estatut és el control de la realització d’hores extres, per evitar que es sobrepassin els límits establerts, però no implantar un control de la jornada ordinària. Per tant el Tribunal suprem rebutja la interpretació extensiva que se’n derivava a la normativa.

En conclusió, cal portar un registre de la jornada NOMÉS en el cas de que els treballadors realitzin hores extres i en el cas dels treballadors que tenen un contracte a temps parcial (com estableix l’article 12.5h del Estatut dels treballadors).

No cal dir que comptar amb un assessorament en laboral expert i professional, com el que us podem oferir a les nostres oficines, és clau a l’hora d’evitar incidències.