Actualitat

IVA criteri de caixa (Novetats fiscals i mercantils 2014)

Durant aquests darrers mesos del 2013 s’han aprovat diverses normatives tributàries i mercantils que pretenien d’una banda donar compliment a les promeses realitzades pel govern en matèria d’IVA i de l’altre en seguir creant un marc legislatiu favorable per a la creació d’empreses i negocis.

1.- IVA CRITERI DE CAIXA

En quant a la reforma de l’IVA, s’ha creat un nou règim especial de caixa. L’objectiu d’aquest règim és que els contribuents que s’hi acullin no hauran de pagar l’IVA de les factures emeses fins que les hagin cobrat, per contra tampoc podran deduir-se l’IVA de les factures rebudes fins que no les hagin pagat.

Aquest nou règim està pensat per contribuents amb una xifra de negoci inferior als 2.000.000€ i és compatible amb la realització d’altres activitats en el Règim Especial de l’Agricultura, Règim Simplificat i Recàrrec d’Equivalència entre d’altres.

Aquest règim però, planteja dos inconvenients que a la pràctica el fan poc recomanable per a la majoria de contribuents.

El primer és que suposa un important augment de la càrrega administrativa. Els contribuents acollits a aquest règim hauran de portar un doble registre de factures. Però el problema fonamental és que aquesta doble càrrega administrativa també afecta als receptors de factures de clients o proveïdors que es trobin acollits a aquest règim, obligant-los també a portar un doble registre de factures. És previsible, que moltes empreses no vulguin en el futur treballar amb empreses o professionals acollits a aquest nou règim per aquest motiu.

El segon gran problema és que realment no es tracta d’estalviar-se l’IVA no cobrat, sinó de poder diferir el seu pagament, ja que si finalment una factura és incobrable, aquest IVA s’haurà d’ingressar finalment com a màxim el 31/12 de l’any següent al de la data de la factura, per tant a efectes pràctics es tracta només d’un diferiment d’aquest IVA i no d’un estalvi en cas d’impagament.

2.- EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA

3.- SOCIETATS DE FORMACIÓ SUCCESSIVA