Actualitat

Obligatorietat de declarar les parcel·les de vinya a la DUN 2013

Obligatorietat de declarar les parcel·les de vinya a la DUN 2013 i concordança amb el registre de vinyes (RVC). Anys 2013 i 2014.

Finalment, el passat 28 de gener de 2013, el DAAM va publicar l’Ordre que regula la DUN 2013 (Ordre AAM/6/2013, de 17 de gener, per la qual s’estableix i es regula la declaració única agrària de 2013). Aquest any 2013 es dóna una novetat important:

ESTAN OBLIGATS A REALITZAR LA DUN, FENT CONSTAR TOTES LES PARCEL·LES VITÍCOLES (se sol·licitin o no ajuts agraris), TOTS ELS TITULARS D’EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB SUPERFÍCIES VITIVINÍCOLES.

Objectiu del DAAM: Actualitzar les dades del Registre vitivinícola de Catalunya (RVC) en relació a la titularitat de la superfície de la parcel·la vitícola, de manera que convergeixi la titularitat de la DUN amb la del RVC.

TERMINI: 30 d’abril de 2013.

S’entén per TITULAR D’EXPLOTACIÓ AGRÀRIA: Persona física o jurídica que exerceix l’activitat agrària organitzant els béns i drets integrants de l’explotació amb criteris empresarials, i assumint els riscos i responsabilitat civil, social, fiscal, sanitària i de benestar dels animals que puguin derivar de la gestió de l’explotació amb independència de que tingui la propietat dels elements.

APLICACIÓ I IMPLICACIONS DE LA DECLARACIÓ DE LES PARCEL·LES VITÍCOLES A LA DUN:

La concordança de la titularitat única de les parcel·les a la DUN i al RVC -objectiu principal del DAAM- , finalment, i després de traslladar en vàries ocasions al DAAM el nostre parer en defensa dels drets viticultors (en la percepció dels ajuts i en no crear problemes afegits en les relacions agricultor-propietari, especialment en parceries), s’ha posposat en principi a l’any 2014.

2014:
Al 2014, si amb posterioritat no s’acorda el contrari, els titulars d’explotacions que declarin una parcel·la a la DUN constaran d’ofici com a titular de la parcel·la vitícola al RVC, i disposaran de la tarja vitícola que els hi permetrà lliurar la totalitat de la collita d’aquella parcel·la. En el cas de parceries, només els titulars de la parcel·la disposaran de tarja vitícola. Per tant, a partir de 2014, si més d’una persona declara una parcel·la o part d’aquesta a la DUN, es produirà una duplicitat, i un acarament, per tal que el titular de la parcel·la demostri que ho és, d’acord amb la definició de titular d’explotació indicada.

2013:
S’ha establert una solució transitòria. En els casos de parceria, caldrà indicar a la DUN aquest règim i el seu grau a cadascuna de les parcel·les afectades, per tal que durant aquest any tant parcer com propietari puguin mantenir les seves targes vitícoles i per tant lliurar cadascú la seva part de collita. No obstant, cal recordar que, segons la normativa vigent, qui ha de fer la DUN i qui té dret a percebre els ajuts associats és el titular de l’explotació. En cas que dues persones declarin una mateixa parcel·la a la DUN, es produirà una duplicitat, i l’interessat haurà d’aportar proves que demostrin qui és el titular de l’explotació per tal de constar com a tal i si se sol·liciten, poder percebre els ajuts.

En relació a les superfícies vitivinícoles que constin al RVC i no es declarin a la DUN:

  1. Si al RVC consta un únic titular, la titularitat se li assignarà d’ofici a aquest.
  2. Si al RVC consta més d’un titular, es donarà tràmit d’audiència (s’enviaran comunicacions) a totes les persones que consten a l’RVC, tant titulars com propietaris, per tal de determinar qui és el titular. Si no hi ha resposta per part de cap de les persones que se’ls ha fet el tràmit d’audiència, el DAAM assignarà la titularitat de l’RVC al propietari de la parcel·la.

A partir de 2013, els ajuts dels plans de reestructuració només els pot demanar una única persona per parcel·la vitícola, i en relació als ajuts agroambientals i pagament únic, són els titulars els que tenen dret a sol·licitar-los.

El DAAM ha informat que de les aproximadament 86.000 parcel·les vitícoles existents a Catalunya, 17.200 (un 20%) tenen titularitat compartida, que corresponen a uns 2.000 titulars (de 13.000 existents).

És important doncs tenir en compte que, malgrat el 2013 parcers i propietaris disposaran de les seves targes per poder lliurar la part de la collita que els hi correspon, en principi al 2014 ja no serà així, només en disposarà el titular. Caldrà per tant en cada cas trobar la millor solució, sigui una modificació de la relació contractual, o alguna altra. No obstant, la convergència de les dades de la DUN i del RVC envers el titular ha de ser positiva pels viticultors.