Actualitat

Ocupació agrària. Beneficiaris mesures extraordinàries.

La principal mesura adoptada en el RDL 13/2020 de 7 d’abril pel que es prenen determinades Mesures Urgents en matèria d’ocupació agrària, consisteix en facilitar la contractació de treballadors en el sector agrari amb criteri de proximitat, seguretat i compatibilitat amb el cobrament de certes prestacions, davant les necessitats de mà d’obra agrícola per a la realització de diferents campanyes i tasques agrícoles en coincidència amb l’estat d’alarma per coronavirus i les restriccions al moviment de persones.

Els Beneficiaris de les mesures extraordinaris de flexibilització laboral son:

1-Persones en situació d’atur (subsidi, renta agrària, prestació contributiva) o cessament d’activitat. Aquestes podran compatibilitzar la prestació amb el treball.

2- Treballadors els contractes dels quals s’hagin vist temporalment suspesos com a conseqüència de el tancament temporal de l’activitat. Aquestes podran compatibilitzar la prestació amb el treball.

3- Treballadors emigrants que el permís de treball conclogui en el període comprès entre l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i el 30 de juny de 2020. Es tramitarà una prorroga del permís de treball, a traves de la secretaria d’Estat de Migracions.

4- Joves nacionals de tercers països, que es trobin en situació regular d’entre els 18 i els 21 anys. Podran treballar amb el permís de residencia.

Per poder gaudir de les mesures de flexibilització aprovades per aquest Reial decret llei, cal que el domicili de les persones treballadores es trobi proper al lloc en què hagin de realitzar el treball. S’entén que hi ha en tot cas proximitat quan el domicili de la persona treballadora o el lloc en què pernocti temporalment mentre es desenvolupa la campanya estigui en el mateix terme municipal o en termes municipals limítrofs de centre de treball. Les comunitats autònomes podran ajustar aquest criteri en funció de l’estructura territorial tenint en compte el despoblament o la dispersió de municipis.

Obligacions de l’empresari

L’empresari haurà d’assegurar en tot moment la disponibilitat de mesures de prevenció apropiades per fer fort al COVID-19, ja que en cas que es provi que una persona treballadora s’ha contagiat per causa exclusiva de la relació del treball, el contagi serà qualificat com Accident de treball a tos els efectes.

El salari s’abonarà per transferència a la compte bancaria indicada per la persona treballadora. En tot cas la remuneració mínim ha de ser la que correspongui al conveni col·lectiu vigent que resulti d’aplicació i en tot cas, el SMI recollit al RD 231/2020, de 4 de febrer, pel que es fixa el salari mínim interprofessional pel 2020.