Articles d'interès

Per què em serveix la comptabilitat?

Els papers, al dia • Una bona gestió ens assegura el compliment de les obligacions legals
Valor afegit • La informació que podem extreure de les dades proporciona una fotografia de la nostra empresa i ens ofereix indicis per prendre decisions futures encertades

De ben segur que alguna vegada us heu plantejat aquesta pregunta, i probablement quan arribeu a casa al vespre no teniu gaires ganes de preparar els papers per la comptabilitat, ni de fer-vos la vostra comptabilitat. Anem a pams, comencem per definir què és i per què serveix.

La comptabilitat consisteix a registrar les factures i documents que genera una empresa per facilitar la informació necessària sobre la seva realitat econòmica i patrimonial; per altra banda, proporciona la informació necessària per a la presa de decisions adequades de tipus econòmic i financer. Per tant, serveix per complir les obligacions legals, i també és una necessitat de gestió.

Les obligacions comptables estan estretament lligades a la forma jurídica de l’empresa (persona física o jurídica) i al règim fiscal que s’ha triat (només en el cas de persones físiques). Cal destacar que la fiscalitat és una de les obligacions més importants que té un l’empresari i que més preocupacions i maldecaps li comporta, a més del desemborsament econòmic d’impostos que li representa.

Per gestionar bé la fiscalitat, pagar el mínim possible i reduir el risc de sancions tributàries és imprescindible tenir una bona comptabilitat, és a dir, tenir la documentació endreçada i ben registrada. En aquest sentit, Agroxarxa, empresa especialitzada en el sector agrari, amb molts anys d’experiència, professionalitat, discreció i eficàcia ofereix als empresaris agraris un servei d’assessorament comptable i fiscal per tal d’acomplir les seves obligacions, aconseguir el màxim estalvi d’impostos i així poder estar tranquils enfront de possibles requeriments o sancions.

La comptabilitat tant pot ser molt senzilla: per exemple, l’obligatòria per a un pagès que s’acull al règim de mòduls, que consisteix en un llibre d’ingressos i inversions; com més complexa: per exemple, la que ha de portar una societat mercantil, amb comptes per partida doble (amb control bancari), juntament amb els informes vinculats, com ara el Balanç de situació i el Compte de Pèrdues i Guanys.

La importància d'una bona gestió comptable

Beneficis d’una bona gestió • Com hem dit, els impostos són una de les motivacions per portar la comptabilitat, ja sigui senzilla o complexa. Però ara parlarem de la segona motivació que sovint s’oblida i que aporta un valor afegit important a l’empresari, que són les dades i la informació que en podem extreure en forma de llistes, informes i gràfics que ens diuen com ha anat la nostra empresa, des del punt de vista econòmic (ingressos, despeses, guanys) i del punt de vista patrimonial (fons propis, deutes, solvència…). Aquesta informació ordenada, agrupada i treballada (amb indicadors) ens proporciona una fotografia d’on estem ara i com ha evolucionat la nostra empresa en els darrers anys. També ens pot oferir indicis o ens pot alertar de com anirà en el futur. I és molt útil quan volem fer una simulació o projecció d’una inversió per saber si podrem pagar-la i quina rendibilitat ens aportarà. En definitiva, parlem de la informació necessària per prendre decisions de cara al futur.

Comptabilitat de costos • I si volem donar un pas més, podem parlar de la comptabilitat de costos o analítica. Aquesta ens permet fer un seguiment més detallat de com funciona la nostra empresa, saber el cost de producció, més enllà de si collim més quilos o menys, i ens diu si els canvis que anem introduint en el procés productiu realment ens generen més beneficis o, per contra, val més el suc que la sardina. La comptabilitat de costos pot ser molt complexa, però si apliquem criteris senzills i utilitzem les noves tecnologies és possible portar-la sense que sigui una càrrega.

Aprofito per explicar-vos que Agroxarxa s’està posant al dia per oferir als nostres clients el servei que més s’adapti a les seves necessitats. Des de la modalitat “tot inclòs” en què el client ens porta els papers i nosaltres ens ocupem de tot, fins a les modalitats que anomenem de comptabilitat “compartida”, amb un cost més ajustat, en què el client fa una part de la feina a casa seva amb el seu ordinador i nosaltres fem la part més complexa, la de revisar, tancar la comptabilitat i presentar els impresos fiscals.

Article publicat a La Terra núm. 400, del mes de febrer 2014.
Font: Elaboració pròpia