Actualitat

Per què és important fer testament

A banda d’aplegar la voluntat del difunt en relació amb els seus béns, el testament també pot imposar condicions.

Tots hem sentit alguna vegada com una família que estava molt unida i ben avinguda, arran d’una herència, ha quedat dividida, distanciada i fins i tot enemistada. El dret ben aplicat ha de servir per evitar i minimitzar els conflictes.

En aquest sentit, és important fer una bona planificació successòria i el testament és una de les grans eines que dona el dret per evitar o minimitzar el problema de la successió. El testament facilita el canvi de manera més ordenada, més ràpida i més barata.

Un testament és la manifestació de la voluntat d’una persona per quan aquesta mori, és a dir, què és el que vol fer en relació amb els seus béns, drets i obligacions. En un testament també es poden fer altres disposicions com imposar condicions, reconèixer fets amb transcendència jurídica, etcètera.
És important el fet de fer testament perquè clarifica i ajuda en la successió, encara que es disposi de pocs béns i amb independència de la situació familiar del testador (matrimoni amb fills, família monoparental, sense fills…

TIPUS DE TESTAMENTS • Hi ha dos tipus de testaments: l’atorgat davant Notari (99,9% dels casos a Catalunya) i l’hològraf, que és el testament que fa un mateix de la seva pròpia mà.

El testament hològraf s’utilitza tan poc perquè presenta nombrosos inconvenients: ha d’estar escrit de la pròpia mà del testador, amb expressió de la data, si apareixen ratllades serà nul fora que les salvi l’atorgant, i, sobretot, quan mor la persona, s’ha de presentar igualment el document davant de notari per iniciar un procediment llarg i complicat a fi de donar validesa al document.

PROCEDIMENT • No cal comunicar a ningú que s’ha fet testament davant de notari, atès que en el moment de la successió es recorre al Registre d’últimes voluntats amb el certificat de defunció per conèixer si el difunt ha fet testament en vida. Aquest Registre és on les notaries remeten els testaments un cop signats, amb la data i l’hora de la signatura.
Una vegada sol•licitat, el Registre remet una llista dels testaments atorgats del més modern al més antic, o de no existència d’aquests. El vàlid és l’últim i per obtenir-lo cal acudir a la Notaria on s’ha atorgat perquè te’l lliurin.

Si aquesta notaria ja no existeix perquè el notari s’ha traslladat, jubilat o altres motius, el reglament notarial preveu la custòdia del protocol pel notari que ocupi la plaça.

PREVENIR • Fer testament és molt econòmic, el que surt car és no fer-lo. Si no es fa, en primer lloc es crea la despesa de la Declaració d’hereus ab intestato que supera en import i en molèsties el fet de fer testament i després si la successió no ha estat ben planificada acostuma a ser font de conflictes, que poden arribar fins a la via judicial.

A més, hi ha dos documents més que es recomana que s’acompanyin al testament: el poder preventiu per al cas d’incapacitat, i el testament vital.
En definitiva, sigui quina sigui la situació de cadascú és molt recomanable assessorar-se jurídicament.

Article publicat a La Terra núm. 451, del mes de gener de 2019. Font: Elaboració pròpia