Campanyes finalitzades

Terminis del benestar animal

Pla i llibre de dejeccions ramaderes

Una de les obligacions que teniu com a ramaders és portar una gestió adequada dels fems i purins que es generen a l’explotació. Aquesta gestió consisteix, entre altres coses, en elaborar un Pla de Dejeccions Ramaderes i portar el Llibre de Dejeccions Ramaderes actualitzat.

El fet de no tenir algun d’aquests documents degudament actualitzats pot ser motiu de sanció administrativa i per això és necessari tenir tota la documentació al dia. Cal tenir en compte que si el Pla de Dejeccions Ramaderes és anterior a l’any 2009 i no s’ha realitzat cap modificació del mateix, amb l’entrada en vigor l’any 2009 del Decret 136/2009, que modifica certs paràmetres com: Kg Nitrogen per plaça d’animal, temps d’emmagatzematge de fems i purins, ampliació de zones vulnerables, etc., cal haver actualitzat el Pla. És per tot això que aconsellem la revisió del Pla de Gestió de les Dejeccions Ramaderes (PDGR) per tal d’assegurar que estigui degudament actualitzat, així com anotar la gestió que fa dels fems i purins al Llibre de Dejeccions.