Actualitat

 Pla RENOVE de maquinària agrícola 2019

Objecte

Concessió de subvencions destinades a la renovació de determinada maquinària agrària.

Per acollir-se a l’ajut és imprescindible haver adquirit una nova maquinària que substitueixi a la maquinària anterior.

Beneficiaris

Les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, titulars d’una explotació agrícola o ramadera, les cooperatives, SAT o altres agrupacions agràries.

Les empreses que prestin serveis agromecànics (IAE 911)

També si poden acollir les agrupacions de tractaments integrats en agricultura i les agrupacions de defensa sanitària ramadera, només per adquirir maquinària que estigui contemplada en la seva activitat específica.

Màquines que es poden acollir al RENOVE

  • Tractors
  • Màquines automotrius: de recol·lecció, d’aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants, excloses cisternes de purí.
  • Màquines arrossegades o suspeses: sembradora directa, adobadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de purí amb sistemes de localització de producte en sòl (reixes i discos), tubs flexibles (mànegues) o rígids, així com sistemes de localització de purins a el sòl independentment de la cisterna.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de setembre de 2019.

Els ajuts es concediran per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds fins a l’esgotament dels fons disponibles.

En aquest ajut el sol·licitant ha de comprar la màquina, fer la inscripció al ROMA i desprès tramitar la sol·licitud mitjançant  l’aplicació telemàtica del MAPAMA:

https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-procedimiento?procedure_id=289&procedure_suborg_responsable=79&by=theme