Actualitat

Planificació dels conreus herbacis a incloure a la DUN 2015: component verd

Per poder fer una bona planificació dels conreus herbacis a incloure a la DUN 2015, fem un primer resum sobre el compliment de les obligacions del Greening (component verd) tenint en compte que hi ha alguns detalls d’aplicació pendents de definir.

L’ajut del component verd de la nova PAC, que serà d’aplicació amb la DUN 2015, és un ajut l’import del qual es calcularà com un percentatge del valor total dels drets de pagament bàsic que hagi activat cada agricultor anualment i el cobraran aquells que realitzin les següents pràctiques beneficioses pel clima i el medi: diversificació de conreus, manteniment de les pastures permanents i disposar de superfícies d’interès ecològic.

Es considera que compleixen aquestes pràctiques:

 • les explotacions inferiors a 10 hectàrees de terres de conreu.
 • les explotacions que tota la seva superfície es dediqui a cultius sota l’aigua, com l’arròs.
 • Quan més del 75% de les terres de conreu s’emprin per produir herba o farratges herbacis o es deixin en guaret o es dediquin a una combinació dels dos, sempre i quan la terra restant (on no s’hi farà ni guaret ni farratges herbacis) no excedeixi de les 30 hectàrees.
 • Quan més del 75% de la superfície agrícola admissible (inclou terra arable, pastures permanents i conreus llenyosos) s’emprin per produir pastures permanents, o per la producció d’herba o de farratges herbacis o de conreus sota aigua o es dediquin a una combinació d’aquests (pastures permanents, herba o farratges herbacis, conreus sota aigua), sempre i quan la terra de conreu restant no excedeixi de les 30 hectàrees.
 • les superfícies de l’explotació sotmeses a producció ecològica.
 • les superfícies de l’explotació de conreus permanents.

mas bellpuig camp cereal

Les superfícies/explotacions que no estiguin en alguna de les situacions anteriors han de complir, segons s’escaigui:

a) diversificació de conreus

 • Si la terra de conreu (superfície en producció de conreus herbacis i guarets) té entre 10 i 30 hectàrees, hi ha la obligació de conrear un mínim de 2 cultius on el cultiu principal ha de suposar com a màxim el 75% de la superfície (la conreada + els guarets). Límit 75-25%
 • Si la terra de conreu té més de 30 hectàrees hi ha la obligació de conrear un mínim de 3 cultius on el cultiu principal ha de suposar com a màxim el 75% de la superfície (conreada + guarets) i els dos principals junts no ocupin més del 95% de la superfície (conreada + guarets). O el que és el mateix, si fa 3 conreus, el més petit no pot ocupar menys que el 5% de la superfície (ni el principal més del 75%). Límit màxim mínim 75-20-5%

Es considera que compleixen la diversificació quan més del 50% de la terra de conreu no hagi estat declarada pel mateix agricultor en la sol·licitud de l’any anterior i quan totes les terres de conreu s’emprin per cultius diferents als de l’any anterior.

     Què s’entén per conreu?

 • Qualsevol gènere definit a la classificació botànica de conreus (ordi, blat, civada,…), o dins el mateix gènere hivern/primavera.
 • Les espècies dels gèneres Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae
 • El guaret
 • Els conreus farratgers1

 1 al esborrany del Reial Decret s’entén per conreu farratger: les plantes herbàcies farratgeres que es troben habitualment en pastures naturals o que s’inclouen en les barreges de llavors per a pastures o prats de dall

El període del conreu va de desembre a març pels conreus d’hivern i entre maig i agost pels conreus de primavera. Durant aquest període ha d’estar el conreu al camp. Ara bé, cada recinte es comptabilitzarà només un cop per any de sol·licitud a efectes del càlcul anterior.

 b) manteniment de pastures permanents

L’Estat espanyol té l’obligació d’evitar que es perdin superfícies de pastures permanents. Es considera que l’estat ha d’actuar quan detecti que la proporció de pastures permanents en un any concret ha disminuït més el 5% respecte a la proporció de referència calculada al 2015, fent que els productors que han convertit pastures a altres usos, les restaurin.

c) comptar amb superfícies d’interès ecològic

Explotacions > 15 ha. de terres de conreu han de comptar amb un 5% de superfície d’interès ecològic.

Es consideren superfícies d’interès ecològic les terres en guaret i les superfícies dedicades a conreus fixadors de nitrogen amb factor de ponderació 0,7:

 • Lleguminoses gra per a consum humà o animal: mongetes, cigrons, pèsols, veces, …, que han d’arribar a l’estadi de gra lletós.
 • Lleguminoses farratgeres: alfals, veça farratgera, esparceta,…, que han d’arribar a l’estadi de floració en el cas de les anuals i han d’estar tot l’any (excepte l’any de sembra) en el cas de les plurianuals.

En la rotació de l’explotació després de fer un conreu fixador de nitrogen s’obliga a emprar en el conreu successor un conreu amb demanda de nitrogen, prohibint-se deixar la terra en guaret després del conreu fixador de nitrogen.

És important estar ben assessorat i fer una bona planificació durant aquest últim trimestre de l’any per garantir que aquests canvis no l’afectin negativament a la DUN 2015. Donada la complexitat que tot plegat representa, la nostra recomanació és que s’adreci a les nostres oficines on podrem analitzar els seu cas particular i ajudar-lo en el que faci falta. Per poder donar-li un millor servei li aconsellem que demani hora.